preventieadviseur-ingenieur risicobeheer (M/V/X)Met zo’n 3800 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnetwerk kan de Stad Brussel beschouwd worden als een van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal deel uitmaken van de GIDPBW (Gemeenschappelijke Interne Dienst voor de Preventie en Bescherming op het Werk). De missie van deze dienst bestaat erin het welzijn op het werk te bevorderen voor het personeel van de Stad en haar satellieten. Dit gebeurt zowel door advies aan het management als door ondersteuning van de werknemers.

De Stad Brussel is op zoek naar een preventieadviseur-ingenieur risicobeheer (M/V/X)
voor de GIDBPW

 

DIPLOMA
Je bent in het bezit van een technische bachelor (mechanika, elektriciteit, chemie, elektromechanica) en je bent in het bezit van een attest preventieadviseur niveau 2.
of
Je bent in het bezit van een ingenieursdiploma (burgerlijk, industrieel, landbouwkundig).
Je hebt bij voorkeur een attest preventieadviseur niveau 1.

MISSIE
In het kader van de wet op het welzijn op het werk sta je de werkgever, het management en de werkgevers bij in de toepassing van de preventie- en beschermingsmaatregelen in het kader van het risicobeheer. Je staat in voor de technische ondersteuning van de Dienst Risicobeheer.

Je verricht kantoorwerk maar maakt ook vaak verplaatsingen buitenshuis. Je werkt samen met diensten van de verschillende departementen van de Stad Brussel maar ook met externe organismen (brandweer, FOD Werkgelegenheid, leveranciers …)

VOORNAAMSTE TAKEN

 •  Je voert risicoanalyses uit en evalueert ze. Je identificeert risico’s gelinkt aan werkposten of aan een bepaalde thematiek (uitrusting, producten, omgeving, werkorganisatie) en stelt maatregelen rond de inrichting van werkplaatsen voor aan de departementshoofden
 •  Je voert terreinbezoeken uit om inrichtingsvoorstellen te formuleren aan de technische diensten en de hiërarchie in het kader van de wetteksten
 •  Je informeert en adviseert de werkgever, het management en de werknemers over alle onderwerpen gelinkt aan veiligheid en welzijn op het werk
 •  Je controleert en keurt de aankopen goed, net als de ingebruikname van uitrusting en producten. Je geeft raad rond inrichting van gebouwen en evacuatieplannen.
 •  Je neemt deel aan informatie- en sensibiliseringscampagnes rond veiligheid en welzijn op het werk. Je organiseert en geeft ook vormingen hierrond
 •  Je stelt verslagen op van je bezoeken, maakt evacuatieplannen op, risicoanalyses en allerlei andere documenten
 •  Je verzekert en verwerkt de opvolging van de leveringen voor de dienst
 •  Je staat in voor het beheer en het onderhoud van de apparatuur

PROFIEL

 •  Je hebt kennis van de wetgeving rond welzijn op het werk en arbeidsrecht
 •  Je kan risicoanalyses uitvoeren
 •  Je hebt kennis van de stedenbouwkundige reglementeringen
 •  Je volgt reglementen, statuten, deontologische regels en de geldende wetgeving strikt op
 •  Je hebt enkele pedagogische en opleidingstechnieken onder de knie (animatie van vormingen)
 •  Je hebt een grondige kennis (mondeling en schriftelijk) van het Frans


AANBOD

 •  Voltijds contract van onbepaalde duur
 •  Voor Master : Maandelijks brutosalaris: minimum 3148,49 euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 •  Voor bachelor Maandelijks brutosalaris: minimum 2299,30 euro euro (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 •  Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering
 •  Regelmatige bijscholing
 •  Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

INLICHTINGEN

 •  bij het Departement HR - Dienst Werving

Administratief Centrum
Anspachlaan 6 (13de verdieping)
1000 Brussel
02 279 24 20
 •  openingsuren: dagelijks van 8u30 tot 12u30, op woensdag tot 14u

SOLLICITEREN

 •  Stuur ons je kandidatuur (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma) ten laatste op 18/08/2020 Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.
 •  Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit onderhoud heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.
Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.