Advies Raad van State over nieuw AREI gepubliceerd

De Raad van State (RvS) heeft haar advies over het ontwerp-KB voor de herstructurering van het Algemene Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) gepubliceerd.


Herstructurering van het AREI

Het nieuwe Algemeen Reglement op de elektrische installaties herstructureert en vervangt het huidige AREI.
Dit nieuwe Reglement zal uit drie boeken bestaan. Het zal zowel op de nieuwe als op de reeds bestaande installaties van toepassing zijn.


Rechtsgrond

De Raad vestigt onder meer de aandacht op het feit dat, wegens het ontslag van de regering, de bevoegdheid ervan beperkt is tot het afhandelen van lopende zaken, al doet ze daar in haar advies geen uitspraak over.
Ze concludeert wel dat de rechtsgrond voor het ontwerp (de Wet op de elektriciteitsvoorziening en de Welzijnswet) wankel is, toch in zoverre het over voorschriften gaat die betrekking hebben op andere leidingen dan degene die dienen voor het overbrengen van elektrische energie (bv. telecommunicatielijnen), waarbij bovendien niet specifiek het welzijn van werknemers wordt beoogd (bv. leidingen in privéwoningen).


Controle-organismen

Wat de erkenning van de controle-organismen en de uitvoering van controles door die organismen betreft acht het advies het uiterst raadzaam om te voorzien in een uitdrukkelijke rechtsgrond.
De Raad stelt zich ook vragen bij de verenigbaarheid van de erkenningsregeling met de dienstenrichtlijn (richtlijn 2006/123/EG).


Normen

Het advies kaart opnieuw de gekende problemen aan op het vlak van technische normen (ontbrekende taalversies en alleen beschikbaar tegen een bepaalde vergoeding).
Bovendien merkt de Raad op dat geen melding wordt gemaakt van een bepaalde versie van de normen, wat tot rechtsonzekerheid kan leiden: “Indien een dynamische verwijzing wordt beoogd, met andere woorden een verwijzing naar eventuele toekomstige versies, gaat het om een ongeoorloofde delegatie van regelgevende bevoegdheden aan een private normeringsinstantie, aangezien de toekomstige inhoud van die technische normen door die instantie wordt bepaald.” Het advies benadrukt ook dat de normen het vrij verkeer van goederen moeten respecteren en dat nationale normen niet boven de Europese mogen worden gesteld.


Delegatie

Het advies stelt tot slot vragen bij het delegeren van beslissingsbevoegdheid aan ministers en ambtenaren:

  • het delegeren van verordenende bevoegdheden aan een minister is alleen mogelijk voor zover de toegestane delegaties betrekking hebben op het vaststellen van uitvoeringsmaatregelen van bijkomstige of detailmatige aard;
  • de toekenning van regelgevende bevoegdheid aan een ambtenaar is in principe ontoelaatbaar.


Meer info online


Bron:  Raad van State, Advies 65788/3 van 5 april 2019

Gepubliceerd op 13-06-2019

  641