Covid-19: datum van inwerkingtreding voor het AREI 2020 blijft gehandhaafd

 Gezien de situatie met COVID-19 in België werd de vraag gesteld aan de Algemene Directie Energie over het eventuele uitstel van de datum van inwerkingtreding van het nieuwe AREI. De Algemene Directie Energie en FOD Werkgelegenheid hebben besloten om deze datum van 1 juni 2020 wel degelijk te behouden, maar er worden begeleidende maatregelen toegepast.
 
 

De FOD Economie en FOD Werkgelegenheid zijn zich ervan bewust zijn dat de controleactiviteiten de laatste weken verstoord zijn en dat nog wel even zullen blijven. Zij stellen twee types maatregelen voor:

  • voor hercontroles voorzien voor de periode van 18 maart tot 31 december 2020 zullen de termijnen verlengd worden;
  • voor een belangrijke wijziging of uitbreiding van een niet-huishoudelijke laagspanningsinstallatie na 1 juni zal de ingebruikname kunnen gebeuren vόόr de gelijkvormigheidscontrole (onder bepaalde voorwaarden).
Verlenging van de controletermijnen

Tijdens de volgende maanden zullen de externe technische controlediensten de niet-verrichte controles opnieuw moeten plannen, wat overbelasting en vertragingen met zich mee zal brengen. Om deze vertraging te kunnen opvangen, stellen de Algemene Directie Energie en FOD Werkgelegenheid voor om bepaalde termijnen die van toepassing zijn op de bestaande installaties oud AREI automatisch te verlengen. Dit betreft de hercontroles die voorzien zijn tussen de periode van 18 maart 2020 tot 31 december 2020.

 
• Betreffende de huishoudelijke installaties oud AREI: 
  • Periodiek bezoek (artikel 271 of hoofdstuk 6.5. Boek 1): “termijn 25 jaar + uitstel max 6 maanden”
  • Nieuw controlebezoek door de koper (artikel 276bis of afdeling 8.4.2. Boek 1): “termijn 18 maanden + uitstel max 6 maanden”

• Betreffende de niet-huishoudelijke installaties oud AREI op de arbeidsplaatsen en de installaties van de openbare netbeheerders, indien het laatste verslag positief was:

  • Periodiek bezoek laagspanningsinstallatie (artikel 271 of hoofdstuk 6.5. Boek 1 en boek 3): “termijn 5 jaar + uitstel max 3 maanden”
  • Periodiek bezoek ATEX-laagspanningsinstallatie (artikel 271 of hoofdstuk 6.5. Boek 1): “termijn 5 jaar + uitstel max 3 maanden”
  • Periodiek bezoek hoogspanningsinstallatie (artikel 272 of hoofdstuk 6.5. Boek 2): “termijn 1 jaar + uitstel max 3 maanden”

Deze maatregel is niet van toepassing op verplaatsbare, draagbare of tijdelijke installaties.

Het uitstel van de termijn moet worden overeengekomen tussen de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie en het erkend organisme, opdat deze laatste het correct kan plannen volgens zijn werkbelasting. Dit uitstel (en de verwijzing naar nota 3) moet in het verslag worden vermeld bij de controle.

 
Belangrijke wijziging of uitbreiding uitgevoerd na 1 juni 2020

Het nieuwe AREI voorziet het volgende voorschrift, voor de niet-huishoudelijke laagspanningsinstallaties:

“Onderafdeling 6.4.7.3. (Boeken 1 en 3) : “In het geval van de ingebruikname van een belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding om redenen van dwingende bedrijfsvereisten, is het toegelaten voor de niet huishoudelijke installaties dat een gelijkvormigheidscontrole na de ingebruikname wordt uitgevoerd voor zover dat de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie, alle maatregelen heeft getroffen om ieder gevaar voor de personen en goederen te vermijden. Deze ingebruikname gebeurt onder de volledige verantwoordelijkheid van de eigenaar, beheerder of uitbater. Hij dient erover te waken dat de gelijkvormigheidscontrole wordt uitgevoerd binnen de 30 dagen na de ingebruikname van het bijgevoegde of gewijzigde gedeelte.”

Dit voorschrift mag automatisch van toepassing zijn op elke belangrijke wijziging of uitbreiding die tussen 1 juni 2020 en 31 december 2020 wordt uitgevoerd. De ingebruikname, in afwachting van de gelijkvormigheidscontrole, blijft natuurlijk onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar, beheerder of uitbater van de elektrische installatie. Deze laatste zorgt dat de wijziging of uitbreiding geen gevaar vormt voor de personen en goederen, ook moet hij dit kunnen bewijzen door bijvoorbeeld een risicoanalyse in het kader van de Codex over het welzijn op het werk op te stellen.

Geen vermelding van de controle bij verkoop

Er dient opgemerkt te worden dat de FOD Economie geen melding gemaakt heeft van eventueel uitstel van de controle bij de verkoop van een wooneenheid.

 

FOD Economie, Nota nr.03 aan de erkende organismen – AREI


Auteur: Rosalba Mendolia

Gepubliceerd op 23-04-2020

  503