De herstructurering van het AREI: advies van de HRPBW

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk heeft zijn advies uitgebracht over het ontwerp van een nieuw Algemeen Reglement op de elektrische installaties (AREI). Wat wijzigt er inhoudelijk in dit nieuwe reglement en wat denkt de HRPBW erover?

Herstructurering

Het nieuwe Algemeen Reglement op de elektrische installaties herstructureert en vervangt het huidige AREI.
Dit nieuw Reglement zal uit drie boeken bestaan. Het zal zowel op de nieuwe als op de reeds bestaande installaties van toepassing zijn.De beoogde doelstellingen van het ontwerp van een nieuw AREI zijn:
  • de leesbaarheid verhogen
  • het AREI meer evolutief maken.
De structuur van het AREI werd gewijzigd door zoveel als mogelijk de structuur van de harmonisatiedocumenten van CENELEC- en de EN-normen over te nemen.

Inhoudelijke wijzigingen

Er werden ook inhoudelijke wijzigingen aangebracht ten aanzien van de huidige tekst:
  • herziening van artikel 104 van het huidige AREI betreffende de voorzorgsmaatregelen tegen brand, als antwoord op problemen die zich in de praktijk voordoen (zie ook Advies nr. 218 van 14/12/2018: OKB tot wijziging van artikel 104 AREI);
  • wijziging van sommige artikelen van het huidige AREI (3, 16, 17, 19, 28, 46,159, 164, 174, 174bis en 266 tot 274) d.w.z. de voorschriften betreffende de inhoud van de schema’s en plannen, de uitwendige invloeden, de luchtlijnen, de controle van de elektrische installaties, …;
  • de integratie van de bestaande ministeriele uitvoeringsbesluiten van het AREI.

Unanieme en algemene opmerkingen

De sociale partners van de Hoge Raad zijn van mening dat:
  • de veiligheid van de werknemers minstens even hoog moet blijven na de herstructurering van het AREI in drie boeken;
  • als er in een regelgeving verwezen wordt naar een norm deze voor iedereen beschikbaar moet zijn.
Ze stellen vast dat in verschillende regelgevingen gebruik wordt gemaakt van andere definities, zoals voor de distributienetwerkbeheerders bijvoorbeeld. Ze stellen voor dat het begrip elektrische installaties, de link met de machinerichtlijn en de link met de erkende organismen (het vroegere artikel 3) worden uitgeklaard.

Opmerkingen van de werknemersvertegenwoordigers

De werknemersvertegenwoordigers merken op dat in Boeken 2 en 3 verschillende onderwerpen, die wel in Boek 1 zijn behandeld, niet of slechts deels zijn opgenomen. De ambtenaren van Economische Zaken hebben verklaard dat de vereiste aanpassingen in een tweede fase zullen worden doorgevoerd. Ze merken op dat de veiligheidscurves die opgenomen zijn in afdeling 2.4.1. “Algemene begrippen” van de drie boeken verschillend zijn. Ze vragen om één en dezelfde curve (BB1 en BB2) te gebruiken voor de laag- en hoogspanningsinstallaties. Ze stippen ook een aantal onduidelijkheden in de terminologie aan.

Opmerkingen van de werkgeversvertegenwoordigers

De werkgeversvertegenwoordigers staan positief tegenover een geherstructureerd AREI. Een normatieve structuur met 9 delen gebaseerd op de norm HD 60364 lijkt de beste waarborg om het evolutief karakter te garanderen en de integratie van nieuwe normatieve ontwikkelingen in de toekomst te vereenvoudigen. Ze vinden echter dat de overgangsperiode (7 maanden) veel te kort is om te kunnen garanderen dat alle gebruikers van het AREI vertrouwd zullen zijn met de nieuwe versie.

Wat in de toekomst?

De werkgroepen die aan deze herstructurering hebben gewerkt hebben ook een lijst (wishlist) opgesteld met alle belangrijke wijzigingen die nog in het AREI moeten worden aangebracht of waarover tijdens de werkzaamheden geen consensus werd bereikt. Deze lijst zal voort worden opgevolgd zodra de eerste werkfase van het ontwerp van een nieuwe AREI afgerond is.

Zie ook : 

Gepubliceerd op 29-03-2019

Rosalba Mendolia
Digital Product Expert HSE, Wolters Kluwer
  1246