Het nieuwe AREI gepubliceerd!

Het Koninklijk besluit met betrekking tot het geherstructureerde AREI is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het introduceert drie boeken voor elektrische installaties: een eerste voor lage en zeer lage spanning, een tweede voor hoogspanning en een derde voor de transmissie en distributie van elektrische energie. Deze 3 boeken zullen het huidige reglement (AREI) vervangen op het einde van de overgangsperiode. Het KB wordt vervolledigd met vier concordantietabellen. 

elektrische-installatie

De herwerking van dit Reglement heeft als doel: 

 • een betere leesbaarheid en afstemming op de ontwikkelingen
 • de opstelling van drie thematische boeken (installaties op lage en zeer lage spanning, installaties op hoogspanning en installaties voor de transmissie en de distributie van elektrische energie) om een betere afbakening te verkrijgen van de drie installatieniveaus in het huidige reglement
 • de modellering van de structuur op basis van een verzameling van verschillende Europese normen (zoals de geharmoniseerde documenten van de normenreeks HD 60364)
 • het overnemen van de huidige inhoud van het reglement waarin reeds de verbeteringen werden aangebracht die zijn verkregen via werkgroepen

De technische regels voor installaties zijn opgenomen in drie thematische boeken: 

 • Boek 1: Elektrische installaties met lage en zeer lage spanning (wisselspanning ≤ 1 000 V en gelijkspanning ≤ 1 500 V)
 • Boek 2: Elektrische installaties met hoge spanning (wisselspanning > 1 000 V en gelijkspanning > 1 500 V)
 • Boek 3: Installaties voor het transport en de distributie van elektrische energie (netbeheerder).
3_boeken_samen_arei

Elk boek bestaat uit 9 delen:

 1. Algemene voorschriften voor het elektrisch materiaal en de elektrische installaties 
 2. Begrippen en definities 
 3. Bepaling van de algemene kenmerken van elektrische installaties 
 4. Beschermingsmaatregelen 
 5. Keuze en gebruik van materieel 
 6. Controles van installaties 
 7. Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten 
 8. Bijzondere voorschriften met betrekking tot bestaande elektrische installaties 
 9. Algemene voorschriften door personen na te leven 
   

De wetgever stelt ook 4 concordantietabellen ter beschikking:

 • een eerste vanuit het oude AREI naar het nieuwe
 • de andere drie vanuit de 3 nieuwe boeken naar het oude AREI. 

Zo komen de definities van artikel 266 met betrekking tot werkzaamheden aan elektrische installaties terecht in afdeling 2.11.1 van elk boek, terwijl de overige beschikkingen van het artikel overgenomen zijn in de afdelingen 9.3.1 tot 9.3.5 van elk boek. 

Er werden ook inhoudelijke wijzigingen aangebracht in vergelijking met de huidige tekst: 

 • herziening van de voorzorgsmaatregelen tegen brand (huidig art. 104), als antwoord op problemen die zich in de praktijk voordoen;
 • wijziging van de voorschriften betreffende de inhoud van de schema’s en plannen, de uitwendige invloeden, de luchtlijnen, de controle van de elektrische installaties, …
 • integratie van de bestaande ministeriële uitvoeringsbesluiten van het huidige AREI.

In een volgend artikel gaan we nog dieper in op de verschillende wijzigingen.  

 

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de achtste maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Het nieuwe Reglement zal zowel van toepassing zijn op nieuwe als op bestaande elektrische installaties. Deel 8 van elk Boek beschrijft de afwijkende beschikkingen die van toepassing zijn op de bestaande installaties. 

 

Meer weten?

Lees dan nog artikels van onze expert-auteurs met telkens een helder overzicht over wat het nieuwe AREI nu concreet voor u inhoudt:

- Making of ...het nieuwe AREI

- Wat wijzigt er in de wetgeving die van toepassing is op de laagspanningsinstallatie van uw bedrijf?

- Vier belangrijke vragen over het nieuwe AREI

- Ontbreken er hoofdstukken in Deel 7 van Boek 1 van het AREI 2020?

AREI 2020 en brandpreventie: 10 wijzigingen die gevolgen hebben voor de elektrische leidingen

  1731