Making of ... van het nieuwe AREI

FOD Economie doet beroep op de expertise Wolters Kluwer en Vinçotte

switch_klein

De totstandkoming van nieuwe wetgeving is een boeiend en complex proces, zeker als het om oude en complexe reglementering als het AREI gaat en als er veel betrokken partijen zijn. Wolters Kluwer en Vinçotte hebben het voorbereidende werk gedaan in opdracht van de FOD Economie. Zij stonden dus letterlijk aan de wieg van deze nieuwe wetgeving.

Het AREI dateert van 10 maart 1981 en was dringend aan herstructurering toe. De FOD Economie heeft deze opdracht in 2013 toegewezen aan een samenwerkingsverband tussen Wolters Kluwer en Vinçotte. Wolters Kluwer geeft het AREI uit in een co-editie met Vinçotte. De bundeling van content management expertise en technische know-how in elektrische installaties was een bijzondere troef voor dit project.

Intensieve voorbereiding voor een optimaal resultaat

Een team van 4 experten van Wolters Kluwer en Vinçotte heeft dit project begeleid gedurende een doorlooptijd van meer dan twee jaar.

 

Het startpunt was de beslissing om het nieuwe AREI te herstructureren in 3 boeken volgens type van installatie: laagspanning, hoogspanning en transport/distributie. Deze structuur sluit aan bij de Europese normalisatie, de realiteit op het terrein en maakt het AREI veel gebruiksvriendelijker.

werkongeval_klein_statuut

Vanuit hun gedegen kennis van de wetgeving en normalisatie over elektrische installaties hebben de Vinçotte experten een basisstructuur per boek opgesteld. De Wolters Kluwer medewerkers van hun kant hebben het oude AREI ingevoerd in een database tot op regelniveau, met concordantietabel. Vervolgens hebben de Vinçotte experten tot op regelniveau bepaald welke onderdelen van het oude AREI naar de nieuwe boeken gaan en hebben de Wolters Kluwer medewerkers een eerste ontwerp voor de nieuwe boeken samengesteld, met invoeging van de ministeriële uitvoeringsbesluiten op de juiste plaats.

Een bijzonder complex werk: sommige artikels werden verdeeld over een 10-tal verschillende onderdelen in de 3 nieuwe boeken, voor andere onderdelen werden de oude artikels net samengevoegd in 1 onderdeel in het nieuwe AREI.

 

Een brede scope

Na eindredactie door experten van Wolters Kluwer en Vinçotte, werden de ontwerpteksten in het Nederlands en het Frans deel per deel voorgelegd aan het tweetalige begeleidingscomité en na aanpassing goedgekeurd. De volgende stakeholders (een 20-tal in totaal) waren hiervoor uitgenodigd:

  • de FOD Economie (bevoegd voor elektrische installaties in het beleidsdomein energie),
  • de FOD WASO (welzijn werknemers op het werk in relatie tot elektrische installaties),
  • de netbeheerders,
  • de keuringsorganismen,
  • de elektrotechnische normalisatie,
  • de fabrikanten van elektrische kabels,
  • de technologische industrie,
  • technische experten.

Deze brede insteek was nodig om bij de herwerking van het AREI alle relevante aspecten van elektrische installaties in scope te hebben en een draagvlak te krijgen voor de nieuwe reglementering.

 

Next steps voor een continue verbetering

De opdracht tot herstructurering van het AREI had betrekking op het huidige AREI (zonder inhoudelijke wijzigingen). De grondige bespreking leidde tot zeer intensieve discussies over bepaalde aspecten van het AREI en een bijzonder vruchtbare uitwisseling van ideeën, waarin ook mogelijke inhoudelijke wijzigingen aan bod kwamen. Deze voorstellen werden bijgehouden in een wishlist met een 50-tal suggesties van mogelijke toekomstige wijzigingen.

 

Meer weten?

Binnenkort wordt het nieuwe AREI gepubliceerd in het Staatsblad.  

Onze expert-auteurs werken momenteel aan een reeks artikels met telkens een helder overzicht over wat het nieuwe AREI nu concreet voor u inhoudt.

- het nieuwe AREI gepubliceerd in het Staatsblad

AREI: Wat wijzigt er in de wetgeving die van toepassing is op de laagspanningsinstallatie van uw bedrijf?

- Vier belangrijke vragen over het nieuwe AREI

- Ontbreken er hoofdstukken in Deel 7 van Boek 1 van het AREI 2020?

AREI 2020 en brandpreventie: 10 wijzigingen die gevolgen hebben voor de elektrische leidingen

  483