Elektriciteit

Ontwerp KB Brand in Europese raadplegingsprocedure

De Europese raadplegingsprocedure voor een ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van de Basisnormen Brand (KB van 7 juli 1994), is op 25 juli afgelopen. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen bij het ontwerp, dat nu dus het verdere wetgevende traject kan afmaken. We geven u alvast een overzicht van de wijzigingen die voorzien zijn.

Het besluit beoogt de aanpassing van de voorschriften in het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. Deze voorschriften regelen de brandveiligheid van nieuw op te richten gebouwen en de uitbreidingen van de bestaande gebouwen.

Het ontwerp wijzigt het opschrift van het koninklijk besluit: 
Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormenalgemene bepalingen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen

Het ontwerpbesluit:

 • omschrijft het principe dat een gebouw ook mag voldoen aan de soepelere (of strengere) voorschriften van een recentere regelgeving;
 • laat toe dat bouwproducten waarvoor een geharmoniseerde norm bestaat, nog tot het einde van de co-existentieperiode gebruik kunnen maken van de overgangsbepalingen die toelaten om de oude Belgische klassen te gebruiken in plaats van de nieuwe Europese klassen;
 • past de huidige regelgeving aan in functie van de Bouwproductenverordening 305/2011;
 • voert nieuwe definities in of past bestaande definities aan om deze in overstemming te brengen met de regelgeving inzake brandveiligheid op de arbeidsplaatsen;
 • past het toepassingsdomein van de verschillende bijlagen aan zodat enerzijds niet-industriële en industriële activiteiten makkelijker in één gebouw kunnen samen voorkomen en voert anderzijds een versoepeling in voor hoge gebouwen met duplexappartementen op de bovenste bouwlagen;
 • voert diverse voorschriften in voor de brandveiligheid van elektrische en hydraulische liften. De voorschriften voor liften voor personen met beperkte mobiliteit en voor prioritaire liften voor de hulpdiensten worden ook beter afgestemd op de Europese normalisatie ter zake.

Europese Procedure

Dankzij kennisgevingsprocedure 2015/1535 kunnen de Commissie en de EU-lidstaten de technische voorschriften onderzoeken die lidstaten willen introduceren voor producten (op het gebied van industrie, landbouw en visserij) en voor diensten van de informatiemaatschappij voordat ze worden vastgesteld. Het doel hiervan is te verzekeren dat de teksten overeenstemmen met de EU-wetgeving en de beginselen van de interne markt.
Richtlijn (EU) 2015/1535 is van toepassing op alle ontwerpen voor een technisch voorschrift. Technische voorschriften omvatten:

 • technische specificaties;
 • andere eisen;
 • regels betreffende diensten; en
 • voorschriften die vervaardiging, invoer, verhandeling of gebruik van een product verbieden of die verlening of gebruik van een dienst of de vestiging als dienstverlener verbieden.

Een „technische specificatie” is een specificatie die voorkomt in een document ter omschrijving van de vereiste kenmerken van een product, zoals kwaliteitsniveau, afmetingen, verpakking, etikettering, conformiteitsbeoordelingsprocedures enz. Onder deze term vallen ook productiemethoden en -procedés.

Zie ook :

 • Verordening 305/2011/EU van 9 maart 2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad
 • Koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen

Gepubliceerd op 18-08-2016

  420