Van PBM Richtlijn naar Verordening: einde overgangsperiode

Sinds 21 april is de overgangsperiode tussen de PBM Richtlijn (89/686) en de PBM Verordening (2016/425) afgelopen. Henk Vanhoutte licht de invloed van deze overgang op de markt toe.

Voor de overgrote meerderheid van de PBM’s is er geen technische wijziging nodig, als deze producten reeds voldeden aan de vereisten in de Richtlijn. De technische eisen in de Verordening zijn (op enkele kleinere uitzonderingen na) dezelfde als in de ‘oude’ Richtlijn. De PBM’s blijven dus even veilig als voorheen.

Aangezien producten moeten voldoen aan de geldende wetgeving op het moment dat ze in de handel gebracht worden in de EU, kunnen PBM’s die voor 21/4/2019 door de fabrikant (of invoerder) verkocht werden en die voldoen aan de ‘oude’ Richtlijn zonder probleem verder verhandeld worden. Dit betekent dat er nog steeds PBM geleverd kunnen worden die voldoen aan de ‘oude’ Richtlijn. Distributeurs en gebruikers kunnen bestaande stocks dus behouden.

Een belangrijke wijziging in de Verordening is de introductie van verplichtingen voor invoerders en distributeurs. Naast het controleren of de fabrikant zijn verplichtingen heeft nagekomen en de juiste documenten beschikbaar zijn, moeten invoerders nu ook hun naam en adres op de PBM aan te brengen (of op zijn minst op de verpakking of instructies). Er moet dus steeds een contactadres binnen de EU op een PBM vermeld staan, ofwel het adres van de fabrikant (als die in de EU gevestigd is) of het adres van de invoerder (als de fabrikant buiten de EU gevestigd is). Daarnaast moeten PBM die voldoen aan de Verordening ook vergezeld zijn van de conformiteitsverklaring van de fabrikant, ten minste door een link naar de website waar die kan gedownload worden. Deze nieuwe maatregelen maken het makkelijker voor alle betrokkenen om na te gaan of de PBM effectief voldoen aan de geldende wetgeving.

 
Meer info op Electrosafe 

Auteur: Henk Vanhoutte

Gepubliceerd op 27-08-2019

  274