AREI: Wat wijzigt er in de wetgeving die van toepassing is op de laagspanningsinstallatie van uw bedrijf?

Bij de publicatie van het Boek Laagspanning is de reglementering die van kracht is voor elektrische installaties aangepast. Behalve de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de structuur van het reglement, vindt u hieronder de belangrijkste wijzigingen die van toepassing zijn voor bedrijven en organisaties. 

Rosalba Mendolia
Digital Product Expert HSE, Wolters Kluwer
jn2457-kluw-beelden-voor-arei-nlok5

Grenzen van de installaties 

Een eerste belangrijke wijziging vloeit voort uit de opdeling in drie boeken. 

Alleen rekening houden met de spanning was niet voldoende, er moest ook een fysieke grens worden vastgelegd tussen de drie types van installatie:

  • laagspanning 
  • hoogspanning
  • installaties beheerd door de netbeheerder.

Bij het begin van elk boek worden de grenzen van de installaties ten opzichte van de andere installaties vastgelegd. 

Niet-huishoudelijke installaties 

De bepalingen die uitsluitend van toepassing zijn op ondernemingen of organisaties, worden expliciet aangeduid met ‘niet-huishoudelijk’, voor de bepalingen die uitsluitend op het residentiële vlak van toepassing zijn, wordt de term ‘huishoudelijk’ vermeld. 

Beschermingsmaatregelen bij onrechtstreekse aanraking 

In het verleden maakte het AREI voor de bescherming tegen onrechtstreekse aanraking een onderscheid tussen installaties op werkplekken met en zonder BA4/BA5. Op werkplekken zonder BA4/BA5 waren dezelfde maatregelen van kracht als voor huishoudelijke installaties. Dit is niet langer zo, in het nieuwe AREI gelden nu voor alle niet-huishoudelijke installaties de voorschriften die voordien alleen golden voor installaties met BA4/BA5.

Voor meer details verwijzen we naar onderafdeling 4.2.4.4. Bescherming tegen elektrische schokken bij onrechtstreekse aanraking in niet-huishoudelijke ruimten.

Nieuw: toestellen voor automatische wederinschakeling 

De toestellen voor automatische wederinschakeling zijn bedoeld om beschermingsinrichtingen (automatische schakelaar en differentieelstroominrichting) na een uitschakeling door een fout automatisch terug in te schakelen om zo de bedrijfscontinuïteït te herstellen. Onderafdeling 5.3.3.5 preciseert aan welke specifieke voorwaarden deze toestellen moeten voldoen en in welke gevallen de installatie ervan verboden is.  

Veiligheidsslot 

In voor het publiek toegankelijke ruimtes was het vereist dat de deuren van een ruimte van de elektrische dienst (art. 47) of van bijvoorbeeld verdeelborden (art. 49) uitgerust waren met een veiligheidsslot. In de nieuwe reglementering wordt duidelijk bepaald wat niet als veiligheidsslot kan worden beschouwd: een slot dat kan worden geopend met een universele sleutel of door middel van handgereedschap (een tang, een schroevendraaier …). Ook de uitzonderingen die van toepassing zijn voor het plaatsen van een veiligheidsslot, worden gedefinieerd. 

Dossier van de installatie: stroombaanschema’s 

De nieuwe reglementering geeft een volledige lijst van de elementen die moeten worden vermeld op de stroombaanschema’s en hun bijlagen voor niet-huishoudelijke installaties (onderafdeling 3.1.2.2.b). Volgende elementen werden toegevoegd ten opzichte van artikel 16 van het oude AREI: 

  • het aardverbindingssysteem; 
  • de te verwachten maximale kortsluitstromen > 3000 A aan de oorsprong van de installatie en ter hoogte van elk schakel- en verdeelbord; 
  • de stroombanen; 
  • de kenmerken van de bronnen (alternatoren, transformatoren, omvormers, …); 
  • de kenmerken van de elektrische leidingen met inbegrip van de beschermingsgeleiders; 
  • de kenmerken van de beschermingsinrichtingen; 
  • de kenmerken van de schakeltoestellen, scheidingstoestellen en contactoren. 
jn2457-kluw-beeld-elektrotechnische-tekeningen
shutterstock_620790851

Dossier van de elektrische installatie: document met uitwendige invloeden  

Artikel 19 van het AREI bepaalt dat de uitwendige invloeden en de zones waarin ze van toepassing zijn, moeten worden aangebracht op een of meerdere plannen van de inrichting of de installatie. De nieuwigheid is dat de exploitant nu kan kiezen in welke vorm dat gebeurt: een plan, een tabel of een lijst. Tabel 9.1 is daarbij een hulpmiddel omdat hij alle niet-specifieke uitwendige invloeden oplijst, wat een goed vertrekpunt is. 

Merk op dat de lijst van uitwendige invloeden eigen aan de installatie moet worden opgenomen in het dossier van de installatie.

Belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding  

In het verleden gaf de wetgever geen precieze omschrijving van het begrip ‘Belangrijke wijziging of belangrijke uitbreiding’. In dat geval bepaalt artikel 270 van het AREI (en nu onderafdeling 6.4.7.3.) dat er een gelijkvormigheidsonderzoek moest plaatsvinden op de toegevoegde of gewijzigde delen voordat deze in dienst mogen worden gesteld. Dit wordt in de nieuwe reglementering uitgeklaard: ‘wijziging of uitbreiding van een elektrische installatie die een bijkomende impact (nog niet afgedekt door een gelijkvormigheidscontrole) op de veiligheid van personen of goederen heeft.’

Periodiciteit van de controlebezoeken  

De vermelding van een periodieke controle om de 13 maanden voor foorinstallaties is geschrapt. Ze is vervangen door een jaarlijkse controle voor verplaatsbare, mobiele of tijdelijke elektrische installaties. Het gaat om installaties die, al dan niet onder spanning, kunnen worden verplaatst, hetzij op eigen kracht, hetzij door de gebruiker (bijvoorbeeld voertuigen of aanhangwagens voor wegvervoer zoals bedoeld in hoofdstuk 7.101, werfketen …). 

Ook installaties in zones met explosiegevaar moeten jaarlijks worden gecontroleerd. Het gaat om ruimtes waarin een explosieve atmosfeer aanwezig is of aanwezig kan zijn en waarvan de classificatie wordt vastgelegd in 7.102.4.

Bescherming tegen brand 

De teksten die de bescherming tegen brand behandelden, werden grondig gewijzigd. We verwijzen hiervoor naar een artikel dat daar dieper op ingaat.  

 

Bron: senTRAL en AREI - Boek 1 Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning 

Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de achtste maand na die waarin het is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (1 juni 2020). Het nieuwe Reglement zal zowel van toepassing zijn op nieuwe als op bestaande elektrische installaties. Deel 8 van elk Boek beschrijft de afwijkende beschikkingen die van toepassing zijn op de bestaande installaties. 

 

Meer weten?

Lees dan nog artikels van onze expert-auteurs met telkens een helder overzicht over wat het nieuwe AREI nu concreet voor u inhoudt:

- Making of ...het nieuwe AREI

Het nieuwe AREI gepubliceerd!

- Vier belangrijke vragen over het nieuwe AREI

- Ontbreken er hoofdstukken in Deel 7 van Boek 1 van het ARE 2020?

AREI 2020 en brandpreventie: 10 wijzigingen die gevolgen hebben voor de elektrische leidingen

 

 

  6613