Milieu

Actieplan voor Gentse luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit in de agglomeratie Gent en de Gentse Kanaalzone hoort bij de slechtste van de Vlaamse regio’s, samen met de Antwerpse en Brusselse ring. De Vlaamse overheid kondigt nu een actieplan aan om de uitstoot van fijn stof en stikstofdioxide in Gent en de Kanaalzone te reduceren tussen 2016 en 2020.  

 

Gent -Kanaalzone -luchtkwaliteitHet gaat in totaal om 58 acties, die samen met de stad Gent, het Havenbedrijf Gent, de provincie Oost-Vlaanderen, Vegho-Voka en de randgemeenten Evergem en Zelzate zullen worden uitgevoerd. Al deze partners verbinden zich ertoe om de plannen  te realiseren, terwijl het departement LNE het actieplan coördineert.

De acties spitsen zich toe op fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2), en vinden hun orosprong in een startconferentie in 2014, die na een uitgebreid participatief proces resulteerde in dit actieplan. Zowel de uitstoot van verkeer, van industrie als van gebouwenverwarming en andere niet-mobiele bronnen wordt aangepakt. Daarnaast zijn er ook enkele acties om de kennisopbouw te vergroten, met name over de impact van de luchtkwaliteit op de volksgezondheid.

Bronnen van de uitstoot

De uitstoot van fijn stof wordt in de Kanaalzone gedomineerd door één bedrijf, dat belangrijke reducerende maatregelen zal nemen. In de agglomeratie Gent komt de het meeste fijn stof van houtverbranding door huishoudens en van dieselvoertuigen.

Voor stikstofdioxide (NO2) wordt in de Kanaalzone de grootste uitstoot veroorzaakt door enkele industriële bronnen. In de agglomeratie Gent wordt de uitstoot gedomineerd door dieselwagens (personenwagens en vrachtwagens).

Het actieplan

Het ‘Actieplan fijn stof en NO2 voor de agglomeratie Gent en Gentse Kanaalzone (2016-2020)’ bevat lopende plannen, acties en beleid die bijgedragen hebben en nog altijd bijdragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit. Ministyer Schauvlige verwijst naar de vergroening van de Belasting op Inverkeerstelling, strengere voorwaarden in de milieuvergunningen van bedrijven, het nieuwe parkeerplan Gent, fietsverbindingen in de nieuwe koppelingsgebieden, en het aanpassen van de kruispunten op de R4-oost in Zelzate.

Van de 58 nieuwe acties uit het plan hebben er 39 betrekking op de transportsector, zoals meer en milieuvriendelijker openbaar vervoer, een verdere vergroening van het wagenpark, de invoering van een lage-emissiezone in Gent, de uitbreiding van het voetgangersgebied, fietsinfrastructuur in de haven, vergroening van de binnenvaart, het faciliteren van CNG-tanklocaties, het bevorderen van een modale verschuiving binnen het goederenvervoer in het havengebied, enzovoort.

Voor de industrie worden emissies beperkt bij kortstondige opslag en van opwaaiend stof. De overheid rekent ook op “belangrijke reductiemaatregelen bij het bedrijf met de grootste fijnstofuitstoot, maar ook bij kleinere stofgevoelige bedrijven.”

Voor gebouwenverwarming en andere niet-mobiele bronnen richten de acties zich op de belangrijkste bron: houtkachels. Zowel het Vlaams gewest, de betrokken gemeentebesturen als de provincie Oost-Vlaanderen zullen actie ondernemen om die fijnstofuitstoot verder terug te dringen.

www.luchtactieplangent.be

Gepubliceerd op 14-07-2016

  318