Al half op weg naar schone energie in de EU

Op 13 november voltooide het Europees parlement de parlementaire goedkeuring van de helft van de acht wetgevingsvoorstellen in het pakket "schone energie voor alle Europeanen". Dit in navolging van de energieprestatierichtlijn voor gebouwen (EPBD) die op 9 juli in werking trad. Het nieuwe regelgevingskader brengt meer zekerheid door de introductie van de eerste nationale energie- en klimaatplannen. Daarnaast stelt het Europese consumenten in staat om actieve spelers te worden in de energietransitie. Twee nieuwe 2030-doelstellingen werden verder vastgelegd voor de EU: een bindende doelstelling voor hernieuwbare energie van ten minste 32% en een energie-efficiëntie streefcijfer van ten minste 32,5%. Dit zou het industriële concurrentievermogen stimuleren, banen aanmoedigen, energierekeningen verlagen, energiearmoede helpen bestrijden en de luchtkwaliteit verbeteren.

Wanneer deze doelstellingen volledig ten uitvoer worden gelegd, worden sterkere emissiereducties voor de hele EU voorspeld dan verwacht, namelijk ongeveer 45% reductie tegen 2030 in vergelijking met 1990, in plaats van 40%. Om te streven naar een doelstelling voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen op lange termijn, wordt in het nieuwe regelgevingskader een krachtig governancesysteem van de energie-unie opgezet.

De belangrijkste verwezenlijkingen zijn:

Hernieuwbare energie:
 • Stelt een nieuw bindend streefcijfer voor hernieuwbare energie voor de EU vast voor 2030 van ten minste 32%, inclusief een herzieningsclausule tegen 2023 voor een opwaartse herziening van de EU-doelstelling.
 • Verbetering van het ontwerp en de stabiliteit van steunregelingen voor hernieuwbare energiebronnen.
 • Levert een daadwerkelijke stroomlijning en vermindering van administratieve procedures.
 • Zorgt voor een duidelijk en stabiel regelgevingskader voor zelfconsumptie.
 • Verhoogt het ambitieniveau voor de sectoren transport en verwarming / koeling.
 • Verbetert de duurzaamheid van het gebruik van bio-energie.
Energie-efficiëntie:
 • Stelt een nieuw energie-efficiëntie streefcijfer voor de EU vast voor 2030 van ten minste 32,5%, met een herzieningsclausule voor 2023.
 • Verlengt de jaarlijkse energiebesparingsverplichting na 2020, die particuliere investeringen zal aantrekken en de opkomst van nieuwe marktspelers zal ondersteunen.
 • Versterkt de regels voor individuele meting en facturering van thermische energie door consumenten duidelijkere rechten te geven voor het ontvangen van regelmatige en betere  informatie over hun energieverbruik.
 • Vereist dat de lidstaten beschikken over transparante, openbaar beschikbare nationale regels voor de toewijzing van de kosten van verwarming, koeling en het gebruik van warm water in gebouwen met meerdere appartementen en multifunctionele gebouwen met collectieve systemen voor dergelijke diensten.

Governance van de energie-unie en klimaatactie:

 • Zet een vereenvoudigd, robuust en transparant bestuur in voor de energie-unie dat op lange termijn zekerheid en voorspelbaarheid voor investeerders bevordert. Het zorgt ervoor dat de EU en de lidstaten samen kunnen werken aan de verwezenlijking van de 2030-doelstellingen en de internationale verbintenissen van de EU krachtens de Overeenkomst van Parijs.
 • Dringt erop aan dat elke lidstaat een nationaal energie- en klimaatplan opstelt voor de periode 2021-2030, dat alle vijf dimensies van de energie-unie bestrijkt en rekening houdt met het perspectief op langere termijn.
 • Stemt overeen met de frequentie en timing van rapportageverplichtingen over de vijf dimensies van de energie-unie en met de klimaatovereenkomst van Parijs, waardoor de transparantie aanzienlijk wordt verbeterd en de adminitratieve lasten voor de lidstaten, de Commissie en andere EU-instellingen worden verminderd.

Na deze goedkeuring door het Europees Parlement, zal de Raad van Ministers nu de formele goedkeuring van de drie wetten in de komende weken afronden. Deze goedkeuring zal worden gevolgd door de publicatie van de teksten in het Publicatieblad van de Europese Unie en de nieuwe wetgeving treedt 3 dagen na publicatie in werking.

Persbericht EU.

Gepubliceerd op 14-11-2018

  146