Bijzondere volmachten voor Brusselse regering om coronacrisis aan te pakken

Het Brussels Parlement heeft de Brusselse regering bijzondere volmachten verleend om de coronacrisis aan te pakken. Op die manier kan de regering de komende 3 maanden snel de nodige dringende maatregelen nemen om te reageren op de pandemie.
Maar alleen in het kader van haar bevoegdheden. De toepassing van de bijzondere volmachten is met andere woorden beperkt tot het aanpakken van de sociaaleconomische gevolgen van de pandemie, het nemen van maatregelen in verband met preventie en veiligheid, van dringende gezondheidsmaatregelen en van maatregelen met betrekking tot het openbaar ambt. Daarnaast kan de regering bijvoorbeeld ook termijnen aanpassen in haar wetteksten of die aangenomen zijn op grond van haar wetteksten.
Nieuwe strafrechtelijke sancties mogen niet hoger zijn dan huidige
De regering kan door de volmachtenregeling via besluiten ordonnantiële bepalingen opheffen, aanvullen, wijzigen of vervangen. De besluiten kunnen ook administratieve en strafrechtelijke sancties bepalen die van toepassing zijn bij schending ervan. Maar de strafrechtelijke sancties die worden opgelegd mogen geen grotere straffen bevatten dan de degene die van toepassing waren op 20 maart 2020 (de datum van inwerkingtreding van de Volmachtenordonnantie).
Meer mogelijkheden bij gebrek aan parlementaire vergadering
Wanneer het voor het Parlement onmogelijk is om samen te komen door de coronacrisis of eventuele quarantainemaatregelen, mag de regering (na overleg met de voorzitter en na advies van het bureau) àlle nuttige maatregelen treffen die onder de gewestelijke bevoegdheid vallen. Zij het alleen om de continuïteit van de openbare dienst te verzekeren en met motivatie van de urgentie.
Maar ook voor deze besluiten gelden de beperkingen m.b.t. de strafrechtelijke sancties.
Besluiten binnen de 6 maanden bevestigen bij ordonnantie
Alle besluiten die op basis van de bijzondere volmachtenregeling zijn genomen, moeten binnen de 6 maanden na de crisisperiode (einde van de periode van de bijzondere machten) bij ordonnantie worden bevestigd. Gebeurt dat niet, dan worden ze geacht “nooit effecten te hebben gesorteerd”.
Eén keer verlengen
De bijzondere volmachtenregeling geldt initieel voor een periode van 3 maanden, tot 20 juni 2020, maar kan één keer met 3 maanden worden verlengd.
Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Niet alleen de Brusselse regering, ook het Verenigd College kan de komende 3 maanden in het kader van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie besluiten nemen met dringende maatregelen om de coronacrisis aan te pakken.
In werking: 20 maart 2020 – 20 juni 2020.

Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 20 maart 2020.

Ordonnantie van 19 maart 2020 om bijzondere machten toe te kennen aan het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in het kader van de gezondheidscrisis Covid-19, BS 20 maart 2020.

Gepubliceerd op 23-03-2020

  48