Binnenkort kan Milieu-inspectie metingen uitvoeren zonder aanwezigheid van exploitant

Art. 54 §3 van het Milieuhandhavingbesluit zegt duidelijk dat vooraleer de toezichthouder overgaat tot de uitvoering van de metingen of de beproevingen hij de exploitant of zijn vertegenwoordiger ter plaatse uitnodigt om die metingen of beproevingen bij te wonen. De voorwaarde om de exploitant of zijn vertegenwoordiger uit te nodigen maakt onaangekondigde controles (bijvoorbeeld bij geluidsmetingen en luchtmetingen) moeilijk en ineffectief. Bijgevolg wordt voorgesteld deze voorwaarde te schrappen uit het Milieuhandhavingsbesluit voor wat de uitnodiging bij de metingen of de beproevingen betreft.

Art. 54 §3:
Voor de toezichthouder conform paragraaf 2 overgaat tot de uitvoering van metingen of beproevingen of van de ijking van meetapparatuur, nodigt hij de exploitant of zijn vertegenwoordiger ter plaatse uit om die metingen of beproevingen of ijking bij te wonen.

Voor deze aanpassing in het Milieuhandhavingsbesluit kan ook verwezen worden naar arrest 25/2016 van het Grondwettelijk Hof van 18 februari 2016 over de geluidsmetingen voor luchtvaart, waarin het Hof aanvaardt dat de aanwezigheid van de exploitant niet vereist is, hetzij omwille van de materiële onmogelijkheid, hetzij wegens het gebrek aan effectiviteit van de metingen.

Over dit voorstel van de Vlaamse Regering wordt advies gevraagd aan de Raad van State vooraleer het definitief wordt goedgekeurd door de Vlaamse Regering.
 

Gepubliceerd op 20-08-2018

  185