Milieu

CLP: EU publiceert eindelijk Nederlandstalige indeling van gevaarlijke stoffen en mengsels

Op 2 december 2008 beloofde de Europese Commissie om de Engelstalige lijst met de geharmoniseerde indelings- en etiketteringsvoorschriften voor gevaarlijke stoffen ook in de andere talen van de – toen nog Europese Gemeenschap – te publiceren. Precies 10 jaar later is de Commissie erin geslaagd om die belofte waar te maken.
In 23 talen
Het Publicatieblad van 4 mei 2018 bevat een officiële benaming voor de zowat 5.000 ingedeelde gevaarlijke stoffen in de 24 werktalen van de Europese Unie. En dus ook in het Nederlands.
Er is echter één uitzondering: er bestaat geen “Ierse” (Gaelic) versie van de indelingslijst.
De omzetting naar alle talen van de Unie was een huzarenstukje. De Nederlandstalige versie alleen al telt 757 bladzijden...
Geharmoniseerde indeling
De lijst met de ‘Geharmoniseerde indeling en etikettering van bepaalde gevaarlijke stoffen’ is een onderdeel van bijlage VI bij de CLP-verordening op de indeling (Classification), etikettering (Labeling) en verpakking (Packaging) van stoffen en mengsels. Die lijst bestond oorspronkelijk uit de tabellen 3.1 en 3.2.
Tabel 3.1 bevatte de eigenlijke geharmoniseerde indeling, die gebaseerd was op het Globally Harmonised System (GHS) van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties.
Tabel 3.2 was nog gebaseerd op de ‘oude’ Europese indeling van de gevaarlijkestoffen- en gevaarlijkepreparatenrichtlijnen. De gevaarlijkestoffenrichtlijn hield al eerder op te bestaan. Maar tot 1 juni 2017 mochten mengsels nog ingedeeld worden volgens de voorschriften van de gevaarlijkepreparatenrichtlijn. Die overgangstermijn is intussen ook verstreken en dus kon tabel 3.2 geschrapt worden en werd de enig overblijvende tabel 3.1 hernummerd tot tabel 3.
Vanaf 1 december van volgend jaar
Om de leveranciers voldoende tijd te geven om hun etiketten en verpakkingen van stoffen en mengsels aan te passen en hun bestaande voorraden te kunnen uitverkopen, gelden de vertaalde versies pas vanaf 1 december 2019.
Elke producent en leverancier is echter vrij om de vertaalde benamingen al eerder toe te passen.
Leveranciers móeten een verpakking etiketteren volgens de CLP-voorschriften als die verpakking een stof bevat die is ingedeeld als gevaarlijk of als ze een mengsel bevat dat uit één of meerdere stoffen bestaat die boven een bepaalde drempelwaarde ingedeeld zijn als gevaarlijk. Elk etiket moet opgesteld worden in de officiële taal of talen (in België: 3) van de lidstaat waar de stof of het mengsel in de handel wordt gebracht. Tenzij de lidstaat zelf anders bepaalt.
De leveranciers mogen op het etiket ook méér talen gebruiken dan de talen die door de lidstaat worden geëist, op voorwaarde dat in alle talen dezelfde informatie wordt gegeven.
Van toepassing:
  • Europese Unie (EER).
  • Vanaf 1 december 2019 (art. 2).
Bron:Verordening (EU) 2018/669 van de Commissie van 16 april 2018 tot wijziging van Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, let het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, Pb.L. 4 mei 2018, afl. 115.

Verordening (EG) 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1907/2006, Pb. L. 31 december 2008, afl. 353 [CLP-verordening].

Gepubliceerd op 08-05-2018

  325