Milieu

CLP: nieuwe geharmoniseerde indeling voor 48 gevaarlijke stoffen en mengsels

De Europese Unie past haar CLP-verordening op de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels aan de vooruitgang van wetenschap en techniek aan. 22 stoffen en mengsels moeten vanaf 1 maart 2018 anders geëtiketteerd worden. En 26 stoffen en mengsels krijgen voor het eerst een geharmoniseerde indeling, waaronder lood en diverse koperhoudende stoffen. De Unie maakt van de gelegenheid gebruik om tabel 3.2 van Bijlage VI te schrappen.
Geen tabel 3.2 meer
Bijlage VI bij de CLP-verordening lijst alle stoffen en mengsels op waarvoor er op Europees vlak een geharmoniseerde indeling bestaat. De bijlage bevat een tabel 3.1 met de indeling volgens de huidige CLP-verordening, en een tabel 3.2 met een indeling volgens de vroegere Gevaarlijkestoffenrichtlijn. Maar aangezien de richtlijn intussen is opgeheven, wordt tabel 3.2 integraal geschrapt.
De schrapping heeft echter maar uitwerking vanaf 1 juni 2017, omdat er nog overgangsbepalingen van toepassing zijn.
Lood, koper en andere
Lood wordt vanaf nu ingedeeld in categorie 1A van voortplantingstoxiciteit en er wordt een opsplitsing gemaakt tussen massief lood enerzijds, en loodhoudend poeder anderzijds.
Loodpoeder en massief lood zijn nieuw in de geharmoniseerde indelingslijst, net als koperthiocyanaat, koper(II)oxide, koperdihydroxide, kopersulfaat, enz.
Vanaf 1 maart 2018 of eerder
De nieuwe en gewijzigde CLP-voorschriften gelden vanaf 1 maart 2018. Traditiegetrouw mogen ze echter al eerder toegepast worden, op vrijwillige basis, maar vanaf 1 maart 2018 zijn de nieuwe etiketteringsvoorschriften niet langer facultatief.
Voor 48 stoffen en mengsels
Hierna geven we een overzicht van alle chemische stoffen waarvan de geharmoniseerde indeling werd gewijzigd, of waarvoor er een geharmoniseerde indeling wordt ingevoerd volgens de CLP-regels.
Nieuwe indeling
 1. Dinatriumoctaboraat watervrij; dinatriumoctaboraat tetrahydraat.
 2. E-glasvezels met een representatieve samenstelling; [Calcium-aluminium-silicaatvezels met willekeurige oriëntatie en de volgende representatieve samenstelling (in massapercentage): SiO2 50,0-56,0 %, Al2O3 13,0-16,0 %, B2O3 5,8-10,0 %, Na2O
 3. Glasvezels met een representatieve samenstelling; [Calcium-aluminium-silicaatvezels met willekeurige oriëntatie en de volgende samenstelling (in massapercentage): SiO2 55,0-60,0 %, Al2O3 4,0-7,0 %, B2O3 8,0-11,0 %, ZrO2 0,0-4,0 %, Na2O 9,5-13,5 %, K2O 0,0-4,0 %, CaO 1,0-5,0 %, MgO 0,0-2,0 %, Fe2O3
 4. Koperthiocyanaat.
 5. Koper(II)oxide.
 6. Dikoperchloridetrihydroxide.
 7. Tetrakoperhexahydroxidesulfaat; Tetrakoperhexahydroxidesulfaathydraat.
 8. Koperschilfers (gecoat met alifatisch zuur).
 9. Koper(II)carbonaat–koper(II)hydroxide (1:1).
 10. Koperdihydroxide; koper(II)hydroxide.
 11. Bordeauxse pap; reactieproducten van kopersulfaat met calciumdihydroxide.
 12. Kopersulfaat-pentahydraat.
 13. Loodpoeder; [deeltjesdiameter
 14. Massief lood: [deeltjesdiameter ≥ 1 mm].
 15. Hydroxyisohexyl 3-cyclohexeen carboxaldehyde (INCI); reactiemassa van 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-een-1-carbaldehyde en 3-(4-hydroxy-4-methylpentyl) cyclohex-3-een-1-carbaldehyde; 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-een- 1-carbaldehyde; 3-(4-ydroxy-4-methylpentyl)cyclohex-3-een-1-carbaldehyde.
 16. Bromadiolon (ISO); 3-[3-(4′ -broombifenyl- 4-yl)-3-hydroxy-1-fenylpropyl]-4-hydroxy-2H- chromeen-2-on.
 17. Difethialon (ISO); 3-[3-(4′ -broombifenyl- 4-yl)-1,2,3,4-tetrahydronaftaleen-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyran-2-on.
 18. Perfluorononaan-1 zuur en de natrium- en ammoniumzouten daarvan.
 19. Dicyclohexylftalaat.
 20. 3,7-dimethylocta-2,6- dieennitril.
 21. Bupirimaat (ISO); 5-butyl-2-ethylamino-6- methylpyrimidin-4-yl dimethylsulfamaat.
 22. Triflumizol (ISO); (1E)-N-[4-chloor-2-(trifluormethyl)fenyl]-1- (1H-imidazol-1-yl)-2- propoxyethanimine.
 23. Benzovindiflupyr (ISO); N-[9-(dichloormethyleen)-1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methaannaftaleen-5-yl]-3-(difluoromethyl)-1-methyl-1H- pyrazool-4-carboxamide.
 24. Fluopyram (ISO); N-{2- [3-chloor-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-yl] ethyl}-2-(trifluoromethyl)benzamide.
 25. Pencycuron (ISO); 1-[(4-chloorfenyl)methyl]-1-cyclopentyl-3-fenylureum.
 26. Tert-butylhydroperoxide.
Gewijzigde indeling
 1. Primicarb (ISO); 2-(dimethylamino)-5,6-dimethylpyrimidin-4-yl dimethylcarbamaat.
 2. Dikoperoxide; koper(I)oxide.
 3. 1,2-dichloorpropaan; propyleendichloride.
 4. Chloorbenzeen.
 5. Propyleenoxide; 1,2-epoxypropaan; methyloxiraan.
 6. Bisfenol A; 4,4′ -isopropylideendifenol.
 7. Fenol, dodecyl-, vertakt; fenol, 2-dodecyl-, vertakt; fenol, 3-dodecyl-, vertakt; fenol, 4-dodecyl-, vertakt; fenol, (tetrapropenyl)- derivaten.
 8. Chloralose (INN); (R)-1,2-O-(2,2,2-trichloroethylideen)-α-D-glucofuranose; glucochloralose; anhydroglucochloral.
 9. Glutaral; glutaaraldehyde; 1,5-pentanedial.
 10. Chloorfacinon (ISO); 2-[(4-chloorfenyl)(fenyl) acetyl]-1H-indan-1,3 (2H)-dion.
 11. N-methyl-2-pyrrolidon; 1-methyl-2-pyrrolidon.
 12. Warfarine (ISO); 4-hydroxy-3-(3-oxo-1- fenylbutyl)-2H-chromeen-2-on; (S)-4-hydroxy-3-(3-oxo- 1- fenylbutyl)-2-benzopyron; (R)-4-hydroxy-3-(3-oxo- 1-fenylbutyl)-2-benzopyron.
 13. Cumatetralyl (ISO); 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)cumarine.
 14. Difenacum (ISO); 3-(3- bifenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl)-4-hydroxycumarine.
 15. Brodifacoum (ISO); 4-hydroxy-3-(3-(4′ -broom-4-bifenylyl)- 1,2,3,4-tetrahydro-1- naftyl)cumarine.
 16. Flocumafen (ISO); reactiemassa van: cis-4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-3-(4-(4-trifluormethylbenzyloxy)fenyl)- 1-naftyl)cumarine en trans-4-hydroxy-3- (1,2,3,4-tetrahydro-3- (4-(4-trifluormethylbenzyloxy)fenyl)-1-naftyl) cumarine.
 17. Diisobutylftalaat.
 18. Flumioxazine (ISO); 2-[7-fluor-3-oxo-4- (prop-2-yn-1-yl)-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-isoindool-1,3 (2H)-dion.
 19. Chloorsulfuron (ISO); 2-chloor-N-[[(4-methoxy-6-methyl-1,3,5- triazine-2- yl)amino] carbonyl]benzeensulfonamide.
 20. N,N-dimethylacetamide.
 21. Acetochloor (ISO); 2-chloor-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylfenyl)acetamide.
 22. Polyhexamethyleenbiguanide hydrochloride; PHMB.
In werking:
 • 1 juni 2017 (schrapping van Bijlage VI, tabel 3.2)
 • 1 maart 2018 (CLP-voorschriften)

Lees meer op senTRAL: Etikettering volgens CLP-verordening (EU-GHS)
Bron:Verordening (EU) 2016/1179 van de Commissie van 19 juli 2016 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (CLP-verordening), met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, Pb.L. 20 juli 2016, afl. 195.

Gepubliceerd op 22-07-2016

  436