Milieu

CLP: overgangsperiode loopt af...geen oude etiketten meer vanaf 1 juni

De meeste gevaarlijke stoffen en mengsels moeten momenteel al geëtiketteerd zijn volgens de CLP-regelgeving. Alleen voor mengsels en preparaten die op de markt waren vóór 1 juni 2015 geldt nog een overgangsperiode: deze producten mogen nog met oude etiketten op de markt aanwezig zijn tot 1 juni. Daarna moeten álle producten ingedeeld, verpakt en geëtiketteerd zijn volgens de CLP-regels.

De CLP-verordening (CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging) voerde nieuwe regels in voor het classificeren en etiketteren van stoffen en preparaten. Er werden nieuwe pictogrammen ingevoerd die in de plaats kwamen van de oude oranje labels.Er werden verschillende deadlines vastgelegd:
  • voor de etiketten op stoffen was de deadline 1 december 2010. Een uitzondering gold voor stoffen die al op de markt waren op 1 december 2010 (bv. stoffen die opgeslagen stonden in het magazijn). Voor deze laatste kreeg men de tijd tot 1 december 2012 om de etiketten te vervangen;
  • voor mengsels/preparaten was de deadline 1 juni 2015. Hier opnieuw een uitzondering voor de mengsels/preparaten die al op de markt waren vóór de deadline van 1 juni 2015: uitstel is toegestaan tot 1 juni 2017. M.a.w. de mengsels mogen nog tot 1 juni met het ‘oude’ etiket en de ‘oude’ verpakking verhandeld of verkocht worden aan consumenten. Daarna niet meer.
Meer informatie op senTRAL:
U kunt ook terecht bij de Nationale helpdesk.

Gepubliceerd op 02-05-2017

  305