Milieu

Codextrein: bijna aangekomen…al enkele krachtlijnen

De Vlaamse Regering heeft op vrijdag 8 december 2017 het ontwerp van de Codextrein bekrachtigd (ofwel: het decreet houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving). Na publicatie in het Belgisch Staatsblad wordt het decreet gefaseerd van kracht. Hieronder vindt u alvast de krachtlijnen. Daarna een kort overzicht van andere wetgeving die op komst is.

Codextrein

 • Decretale basis voor formele goedkeuringsprocedure voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen;
 • decretale mogelijkheid om overstromingsgebieden, signaalgebieden te vrijwaren en opnieuw om te vormen tot open ruimte (hiervoor is nog een uitvoeringsbesluit van de Vlaamse Regering nodig);
 • decretale mogelijkheid om meer ruimtelijk rendement mogelijk te maken:
  • verkavelingsvoorschriften van vijftien jaar oud of ouder zijn vaak ruimteverslindend. Nu zullen ze niet langer een verplichte weigeringsgrond kunnen vormen;
  •  invoering van een procedure tot wijziging van verouderde inrichtingsvoorschriften in bijzondere plannen van aanleg en in ruimtelijke uitvoeringsplannen;
  • vereenvoudiging van de wijzigingsprocedure voor verkavelingen op verzoek van de eigenaar. Wie in een verkaveling woont en wil verbouwen afwijkend van de verkavelingsvoorschriften moet niet langer huis aan huis toestemming vragen om dat te mogen doen. Dit kan voortaan eenvoudiger;
  • mogelijkheid tot verdichting in industrieterreinen die voorheen voorbehouden waren voor milieubelastende activiteiten;
 • opheffing van oude reservatiestroken;
 • invoering trechterprocedure waarbij je enkel nog een beroep kunt indienen als je een bezwaar hebt ingediend tijdens het openbaar onderzoek. Dit geldt niet voor wie kan aantonen dat hij tijdens het openbaar onderzoek verhinderd was of als de vergunningverlenende overheid na het openbaar onderzoek zaken verandert die niet duidelijk was bij het openbaar onderzoek;
 • het as-builtattest wordt ingevoerd (opgesteld door de architect), met het concept "metsershaar" als tolerantiemarge voor louter technische afwijkingen van de maten aangegeven in de vergunning;
 • aanbrengen van gevelisolatie tot maximaal 26 centimeter wordt mogelijk gemaakt;
 • verduidelijking rond het landschappelijk waardevol agrarisch gebied: ontwikkelingen zijn hier vergunbaar mits grondige motivatie;
 • het wordt mogelijk om in landbouwgebied één stal voor hobbydieren te vergunnen, dit evenwel slechts voor zover er geen bestaande stallingsmogelijkheden zijn. Er is een absoluut maximum van 200 vierkante meter en er moet worden gebouwd in een straal van vijftig meter van een vergunde woning;
 • soepelere regeling voor zorgwonen waardoor meer mensen daarvoor in aanmerking komen na melding;
 • toegang tot het planologisch attest voor historisch gegroeide tuincentra;
 • het splitsen van een ingedeelde inrichting of activiteit (gedeeltelijke overdracht) wordt in bepaalde gevallen vergunningsplichtig daar waar vroeger een melding volstond;
 • indien een vergunninghouder de vergunde werken niet tijdig (dit is binnen 2 jaar) heeft kunnen starten, is een verlenging van de vervaltermijn mogelijk in geval van overmacht;
 • er is in een uitbreiding voorzien van de mogelijkheden in ontginningsgebieden. Hierdoor wordt het mogelijk om naast de ontginning van de primaire grondstoffen ook over te gaan tot mechanische bewerking van de ontgonnen delfstoffen of de verrijking van de ontgonnen delfstoffen door menging met afbraakstoffen;
 • rond subsidiariteit en lokaal beleid:
  •  in de toekomst zal de Vlaamse Regering een lokaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) niet enkel kunnen schorsen maar ook vernietigen;
  •  de Vlaamse Regering zal bepalingen van een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan/beleidsplan (na advies van de gemeenteraad) kunnen schrappen;
  •  er komt een mogelijkheid om een 'intergemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening' op te richten;
  •  het college van burgemeester en schepenen mag aan de vereiste van een verslag van de omgevingsambtenaar voorbijgaan als dit niet tijdig werd uitgebracht;
  •  bij opmaak van een stedenbouwkundige verordening dient advies gevraagd te worden aan de provincie en Vlaanderen.
De publicatie in het Staatsblad volgt normaalgezien nog in december.

Andere toekomstige regelgeving inzake omgeving

Naast de Codextrein zijn er nog andere wijzigingen op komst:
 • 1 januari 2018: de regeling rond de omgevingsvergunning wordt van toepassing in alle gemeenten (lees meer op senTRAL).
 • Nog te bepalen datum van inwerkingtreding na 1 januari 2018:
  •  de meeste bepalingen van de Codextrein treden in werking de 10de dag na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad. Voor sommige bepalingen dient de Vlaamse Regering echter nog de datum van inwerkingtreding te bepalen. Tot slot is de inwerkingtreding van sommige bepalingen gelinkt aan de inwerkingtreding van artikelen in andere decreten. Er zal dus steeds moeten worden geverifieerd of een artikel uit de Codextrein reeds in werking is getreden;
  •  de integratie van de
  socio-economische vergunning in de procedure van de omgevingsvergunning (omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten, lees meer op senTRAL);
  •  de integratie van de
  natuurvergunning in de procedure van de omgevingsvergunning (omgevingsvergunning voor wijzigingen van de vegetatie);
  •  nieuwe regels rond
  handhaving;
  •  invoering van de figuur van de
  provinciale omgevingsambtenaar

Gepubliceerd op 12-12-2017

  162