Milieu

Consultatie over voorstel voor indeling en etikettering van glyfosaat

ECHA heeft een consultatieronde van 45 dagen geopend over het voorstel tot indeling en etikettering van glyfosaat, een alom gebruikt herbicide dat ook erg ter discussie staat. Je kan opmerkingen bezorgen tegen ten laatste 18 juli 2016.
 
Glyfosaat (CAS 213-997-49, EC 1071-83-6) wordt momenteel ingedeeld in Bijlage VI van de CLP-verordening als: «Eye Dam. 1, H318 and Aquatic Chronic 2, H411». In het voorliggende voorstel zou dat «Eye Dam. 1, H318, STOT RE 2, H373, Aquatic Chronic 2, H411» worden.
 
ECHA kijkt uit naar opmerkingen op het voorstel en ook op andere gevaarklassen die ter discussie staan, zoals carcinogeen, toxisch voor de voortplanting, en mutageen.
 
Ingediende opmerkingen zullen tijdens de consultatie beschikbaar zijn op de site van ECHA. Deadline voor uw opmerkingen: 18 juli 2016.

Ga naar de raadpleging over glyfosaat.
 

Gepubliceerd op 06-06-2016

  390