Coronacrisis: Vlaamse Regering breidt waarborgregeling voor ondernemingen uit

De Vlaamse Regering neemt tijdens de coronacrisis extra maatregelen om onze KMO’s en grote ondernemingen te ondersteunen, en om te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen.
Ze trekt onder meer 100 miljoen euro uit voor de uitbreiding van 'de coronacrisis waarborgregeling'.
Daardoor kunnen vanaf 19 maart 2020 verbintenissen van de kredietnemer die voortvloeien uit financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen die zijn toegestaan om het bedrijfskapitaal te herstellen of weder samen te stellen, onder toepassing van een waarborg worden gebracht.
Deze financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen moeten wel bestemd zijn voor de betaling van leveranciersschulden die maximaal 12 maanden voor de ondertekening van de authentieke akte of, bij ontstentenis daarvan, van de onderhandse akte of andere documenten waarin ze zijn vervat, zijn ontstaan (art. 7/1, eerste lid, 1°, tweede Waarborgbesluit).
Dat besluit erkent de coronacrisis officieel als een crisis vermeld in artikel 6, § 3 van het waarborgdecreet.
Het bevat ook bovenstaande uitbreiding van de waarborgregeling voor KMO’s en grote ondernemingen.
Het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020’ is van toepassing op de hierboven vermelde ‘financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen’, die de waarborghouder sluit vanaf 19 maart 2020.
Het besluit blijft van toepassing op:
  • deze financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen, op voorwaarde dat ze ondertekend zijn, uiterlijk 3 maanden nadat het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020’ buiten werking treedt;
  • de verzoeken, vermeld in artikel 21, tweede lid, 5° van het tweede Waarborgbesluit (n.v.d.r.: bijzondere regeling inzake dossiers voor grote sommen), op voorwaarde dat ze volledig ingediend zijn, uiterlijk 3 maanden nadat het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020’ buiten werking treedt.
In werking:
  • het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020’ treedt in werking op 19 maart 2020.
Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 18 maart 2020.

– Decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 20 februari 2004 (waarborgdecreet) (art. 6)

– Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 1 maart 2005 (tweede Waarborgbesluit) (art. 7/1 en art. 21)

Gepubliceerd op 19-03-2020

  58