Coronahinderpremie en bijkomende sluitingspremie voor ondernemingen en zelfstandigen: Vlaanderen verduidelijkt toekenningsregels

Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen die alle dagen of in het week-end verplicht moeten sluiten als gevolg van de coronavirusmaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad trof, kunnen bij de Vlaamse Regering een coronahinderpremie en een bijkomende sluitingspremie aanvragen. De toekenningsregels voor deze premies stonden in haar besluit van 15 maart 2020.
De Vlaamse Regering verduidelijkt deze regels nu in haar besluit van 20 maart 2020, dat meteen ook haar besluit van 15 maart 2020 vervangt.
Ze kent deze premies toe tot en met 12 juni 2020.
Coronahinderpremie van 4.000 euro of 2.000 euro
De Vlaamse Regering kent een forfaitaire subsidie van 4.000 euro toe aan ondernemingen die alle dagen verplicht gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad nam vanaf 12 maart 2020, en waarbij hun locatie gesloten is.
Voor horeca-ondernemingen is het voldoende dat de gelagzaal verplicht is gesloten.
Ook ambulante handelaars en foorkramers die geconfronteerd worden met een door de coronavirusmaatregelen gesloten reguliere openbare markt of openbare kermis in het Vlaams Gewest, waarop zij normaal aanwezig zijn, komen in aanmerking.
Ondernemingen die in het week-end verplicht gesloten zijn, en waarbij hun locatie gesloten is, als gevolg van de coronavirusmaatregelen kunnen genieten van een forfaitaire subsidie van 2.000 euro.
Bijkomende sluitingspremie
Ondernemingen die vanaf 6 april 2020 alle dagen of in het week-end verplicht gesloten zijn als gevolg van de coronavirusmaatregelen, en waarbij hun locatie gesloten is, krijgen van de Vlaamse Regering een bijkomende sluitingspremie.
Die bijkomende sluitingspremie bedraagt 160 euro per verplichte sluitingsdag die samenvalt met een normale openingsdag.
Hierbij gelden de openingsdagen die gangbaar waren op 13 maart 2020.
De bijkomende sluitingspremie wordt maximaal toegekend tot 12 juni 2020.
Komen in aanmerking…
Komen in aanmerking voor deze premies:
  • natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen in hoofdberoep; ook zelfstandigen in bijberoep die, op basis van hun netto-belastbaar beroepsinkomen, gelijkaardige sociale bijdragen moeten betalen zoals een zelfstandige in hoofdberoep;
  • vennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht, buitenlandse ondernemingen met een vergelijkbaar statuut en verenigingen met een economische activiteit;
  • vennootschappen met rechtspersoonlijkheid van privaat recht en buitenlandse ondernemingen met een vergelijkbaar statuut moeten minstens één werkende vennoot of één bij de RSZ ingeschreven voltijdse werknemer tewerkstellen;
  • verenigingen met een economische activiteit moeten minstens één bij de RSZ ingeschreven voltijdse werknemer tewerkstellen;
  • ondernemingen met een actieve exploitatiezetel in het Vlaams Gewest overeenkomstig de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Meerdere exploitatiezetels
De forfaitaire subsidie en de bijkomende sluitingspremie voor de ondernemingen die een forfaitaire subsidie van 4.000 euro ontvangen, wordt verhoogd als de onderneming beschikt over één of meer bijkomende exploitatiezetels, die gesloten zijn ten gevolge van de coronavirusmaatregelen en waar minstens één bij de RSZ ingeschreven voltijdse werknemer is tewerkgesteld.
Dat betekent dat de verhoging wordt berekend door de forfaitaire subsidie en bijkomende sluitingspremie te vermenigvuldigen met de voormelde bijkomende exploitatiezetels. De verhoging is beperkt tot maximaal vier bijkomende exploitatiezetels.
De forfaitaire subsidie, de bijkomende sluitingspremie én deze verhoging, wordt per onderneming toegekend en kan maximaal voor één ondernemingsnummer op eenzelfde locatie worden toegekend.
Subsidieaanvraag
De onderneming dient een subsidieaanvraag in via de website van het ‘Agentschap Innoveren en Ondernemen’ (VLAIO) en vermeldt daarbij haar KBO-nummer.
De subsidieaanvraag moet binnen de 30 kalenderdagen na de verplichte sluitingsperiode ten gevolge van de coronavirusmaatregelen worden ingediend. Deze aanvraag wordt elektronisch afgehandeld.
Het ‘Agentschap Innoveren en Ondernemen’ onderzoekt of de ondernemingen en zelfstandigen de voorwaarden die de Vlaamse Regering via haar besluit van 20 maart 2020 oplegt, hebben nageleefd.
Ze bezorgt een schriftelijke kennisgeving van haar beslissing aan de aanvrager.
Uitbetaling subsidie
Als het Agentschap beslist dat de subsidie wordt toegekend, wordt ze uitbetaald.
De subsidie wordt enkel uitbetaald op een Belgisch rekeningnummer op naam van de begunstigde onderneming.
Opheffing
Het “besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 12 maart 2020 inzake het coronavirus” wordt opgeheven.
In werking
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 treedt in werking op 14 maart 2020 en treedt buiten werking op 13 juni 2020.
Deze regelgeving valt onder de toepassing van de Europese de-minimisverordening en de latere wijzigingen ervan.
Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 20 maart 2020 tot toekenning van steun aan ondernemingen die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad vanaf 12 maart 2020 inzake het coronavirus, BS 30 maart 2020.

Gepubliceerd op 31-03-2020

  43