Correcties op Covid-19-termijnen en -procedures voor omgevingsvergunning

Op 24 en 27 maart 2020 keurde de Vlaamse regering al verschillende wijzigingen goed aan de termijnen en procedures uit het Omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en aanverwante. En dit omwille van de uitbraak van het coronavirus. Die bepalingen worden nu verder verfijnd in een besluit van 22 april.
Beroep tegen omgevingsvergunning
De termijn om een administratief beroep in te stellen tegen een vergunning of tegen het bijstellen van een vergunning werd door de Vlaamse regering onlangs met 30 dagen verlengd. Meer bepaald voor de vergunningsaanvragen en administratieve beroepen die op 24 maart 2020 nog in behandeling waren én voor de vergunningsaanvragen en administratieve beroepen die werden ingediend in de periode van 24 maart 2020 tot en met 24 april 2020.
Met een besluit van 22 april 2020 nuanceert de Vlaamse regering die maatregel. De verlenging van de beroepstermijn geldt alleen ‘in zoverre de beslissing over de vergunningsaanvraag wordt genomen [n.v.d.r. moest genomen worden?] uiterlijk op 24 april 2020’.
De affiche met de beslissing tot toekenning of weigering van een vergunning wordt in dat geval aangeplakt tot het einde van de beroepstermijn.
Verval van vergunning of melding
Omgevingsvergunningen en meldingen van onbepaalde duur kunnen van rechtswege vervallen. Bijvoorbeeld als de realisatie van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de 2 jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning of als de exploitatie van een vergunde inrichting of activiteit niet binnen de 5 jaar aanvangt.
Als de einddatum van de vervaltermijn toevallig valt in de periode van 20 maart tot en met 31 december, dan wordt die vervaltermijn automatisch met 6 maanden verlengd.
Vergunning van bepaalde duur
Een vergunning van bepaalde duur die ten laatste op 24 april 2020 verleend werd en die normaal gezien zou verstrijken in de periode van 20 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 (niet: 31 december), wordt automatisch met 3 maanden verlengd.
Vergunning op proef
Ook een vergunning op proef die binnen diezelfde termijn zou verstrijken, blijft 3 maanden langer geldig.
Openbaar onderzoek
Eerder besliste de Vlaamse regering al om de lopende openbare onderzoeken te schorsen en pas verder te zetten na 24 april. Nu het zo ver is, geeft de regering nog snel enkele richtlijnen: de affiches moeten aangeplakt blijven tot de laatste dag van het voortgezette openbaar onderzoek, de voortzetting van het openbaar onderzoek moet niet aangekondigd worden in een dag- of weekblad, en er hoeven ook géén nieuwe individuele kennisgevingen te gebeuren aan de gebruikers van de gebouwen, de eigenaars van de aangrenzende percelen, enzovoort.
Informatievergadering
De vergunningverlenende overheid (in eerste aanleg of in beroep) kreeg al de mogelijkheid om de hoorzittingen schriftelijk, via teleconferentie of via videoconferentie te houden, om zo fysiek contact te vermijden. Het wordt nu ook mogelijk om de informatievergaderingen ‘via elektronische middelen’ te houden.
Ruimtelijke ordening
De Vlaamse regering preciseert tot slot dat de bekendmakingen en kennisgevingen die al uitgevoerd werden in uitvoering van de regels op de ruimtelijke planning, op de complexe projecten, op de plan-milieueffectrapportage, en op de leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes, na de periode van schorsing niet moeten worden overgedaan. Ze blijven dus geldig na 24 april.
En ook hier mogen de participatiemomenten, informatievergaderingen en inspraakvergaderingen via elektronische middelen gehouden worden.
Vanaf 22 april
Hoewel dit besluit regels invoert die in veel gevallen al gelden vanaf 20 of 24 maart, zegt het wijzigingsbesluit expliciet: ‘Dit besluit treedt in werking op de datum van goedkeuring en heeft uitwerking met ingang van de datum van goedkeuring’. En voor alle duidelijkheid: de datum van goedkeuring is hier 22 april 2020.

Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 27-04-2020

  46