Covid-19: alle verval- en beroepstermijnen op basis van Brusselse wetgeving voor een maand opgeschort

Van 16 maart 2020 tot en met 16 april 2020 zijn àlle vervaltermijnen en beroepstermijnen die zijn vastgelegd in de wetgeving en reglementering van het Brussels Hoofdstedelijk gewest en van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, opgeschort. Dat geldt ook voor alle termijnen die zijn ingevoerd op grond van deze regelgeving of waarvan het verstrijken juridische gevolgen heeft op basis deze regelgeving. De opschortingsperiode kan nog 2 keer met een maand worden verlengd als de situatie rond corona dat vereist.
Deze tijdelijke uitzonderingsmaatregel in het licht van Covid-19 heeft een concrete impact op wat betreft de belangrijkste gebieden en sectoren waar
 • de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd is
  • gezinsbijslag (verjaringstermijnen, vervaltermijnen)
  • gezondheid (mutualiteiten, bejaarden, bijstand aan personen, kinderopvang)
 • het Brussels Hoofdstedelijk gewest bevoegd is
  • erkenningsvoorwaarden voor dieren en de voorwaarden voor de verhandeling van dieren en de regels m.b.t. niet voor productiedoeleinden gehouden zoogdieren
  • inbeslagneming van verwaarloosde/mishandelde dieren
  • milieuvergunningen
   alle vervaltermijnen voor het volledig of onvolledig verklaren van een dossier, voor het verlenen of weigeren van een milieuvergunning of een erkenning door de bevoegde instantie in eerste aanleg of beroepsinstantie, voor het instellen van een administratief beroep, worden opgeschort
   verlenging van administratieve handelingen waarvan de termijn afloopt (bv. tijdelijke vergunningen voor werven voor asbestverwijdering, milieu-attesten, vergunningen die kunnen worden verlengd, registratie en erkenning van personen die een opleiding moeten volgen
   de termijnen voor de uitvoering van uitbatingsvoorwaarden die in de milieuvergunningen worden opgelegd, worden verlengd
  • Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing
   verlenging van administratieve handelingen waarvan de termijn afloopt (bv. registratie en erkenning van personen die een opleiding moeten volgen)
  • natuurbehoud
   opschorting van vervaltermijnen voor het toekennen van afwijkingen door de Hoge Raad voor Natuurbehoud of Leefmilieu Brussel
  • beheer en sanering van verontreinigde bodems
   alle vervaltermijnen van toepassing op de procedures voor de identificatie en de behandeling van bodemverontreiniging en op de andere maatregelen waarin de Ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems voorziet, worden geschorst. Ook de termijnen voor de toekenning van premies voor het uitvoeren van studies of de behandeling van verontreinigde grond en de termijnen voor het verkrijgen van bodemattesten
  • Wetboek van Inspectie
   o.a. de termijnen voor het instellen van een beroep bij het Milieucollege tegen een beslissing m.b.t. een alternatieve administratieve boete wordt opgeschort
  • stedenbouwkundige vergunningen
   o.a. de vervaltermijn van 450 dagen voor de uitreiking van een stedenbouwkundige vergunning voor een project dat onderworpen is aan een effectenstudie wordt opgeschort
  • toeristische logies
  • toezicht op uitoefening van akten door gemeentelijke overheden
  • gemengd beheer van de arbeidsmarkt
   de regering krijgt één maand extra de tijd om te beslissen over de aanvragen tot erkenning
  • erkenning sociale ondernemingen
   de termijnen die van toepassing zijn op de procedures voor de toekenning en hernieuwing van de erkenning als sociale en democratische ondernemingen worden met één maand verlengd
  • dienstencheques
   de termijnen waarbinnen de Commissie een advies kan geven over de erkenning worden verlengd. Hetzelfde geldt voor de termijnen van de ministeriele adviezen
   de termijnen waarbinnen gebruikers dienstencheques kunnen omruilen en de ondernemingen ze kunnen terugbetalen wordt verlengd
  • tewerkstelling buitenlandse werknemers
   de vervaltermijnen voor de arbeidskaarten, gecombineerde vergunningen en beroepskaarten worden verlengd
  • diversiteitsplannen en diversiteitslabel
  • opleidingsfonds dienstencheques
   de termijn om een onderneming in te lichten over de goedkeuring of weigering van een opleiding wordt met een maand verlengd
  • doorstromingsprogramma’s
   de termijn waarover de werkgever beschikt om bij Actiris de nodige bewijsstukken in te dienen m.b.t. het loon dat werd uitgekeerd aan de werknemers wordt verlengd
  • gesubsidieerde contractuelen
   de termijn waarbinnen de werkgever een volledig financieel verslag moet indienen ter rechtvaardiging van het bedrag op het einde van het arbeidscontract van de inschakelings-GECO wordt met één maand verlengd.
Rechtsgeldige akten en beslissingen
De gewestelijke en gemeentelijke overheden kunnen - ondanks de opschorting - wel nog beslissingen nemen. Hun aangenomen akten beslissingen zijn volledig rechtsgeldig. De akten en beslissingen waarvan de geldigheidsduur afloopt tussen 16 maart en 17 april of waarvan de verlenging afhangt die tijdens deze periode moet worden vervuld, worden geacht verlengd te zijn met de totale duur van de opschortingsperiode.
In werking: retroactief, vanaf 16 maart 2020 ( de eerste werkdag waarop de nationale ‘social distancingmaatregelen’ van kracht waren).

Volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 2 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de wetgeving en reglementering van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 9 april 2020.

Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2020 betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd, BS 9 april 2020.


Auteur: Laure Lemmens

Gepubliceerd op 09-04-2020

  127