Covid-19: staatswaarborg van 50 miljard euro voor kredieten aan bedrijven, zelfstandigen en non-profitorganisaties

Een wet van 27 maart 2020 machtigt de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor alle nieuwe kredieten met een maximale looptijd van 1 jaar (excl. herfinancieringskredieten), die banken tot en met 30 september 2020 verstrekken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, KMO’s, zelfstandigen en non-profitorganisaties.
Het totaal bedrag van de hoofdsom van de gewaarborgde kredieten mag maximum 50 miljard euro bedragen.
Met deze staatswaarborg wil de Regering de negatieve effecten van het coronavirus op de economie beperken.
De wet van 27 maart 2020 treedt in werking op 1 april 2020.
Machtiging van de Koning
De wet van 27 maart 2020 machtigt en verplicht de Koning om een staatswaarborg te verstrekken om de negatieve gevolgen van het coronavirus op de economie te beperken.
De Koning zal, bij KB vastgelegd na overleg in de Ministerraad, een staatswaarborg verstrekken, waarvan Hij de voorwaarden en modaliteiten bepaalt, voor de door Hem bepaalde kredieten verleend door kredietinstellingen naar Belgisch recht of bijkantoren in België van kredietinstellingen naar buitenlands recht.
De Koning kan deze staatswaarborg, bij KB vastgesteld na overleg in de Ministerraad en volgens de voorwaarden en modaliteiten die Hij kan bepalen, uitbreiden tot kredieten verleend door instellingen die Hij, voor de toepassing van de wet van 27 maart 2020 en haar uitvoeringsbesluiten gelijkstelt met kredietinstellingen naar Belgisch recht.
Om de efficiënte werking van het waarborgmechanisme te vrijwaren, kan de Koning de staatswaarborg beperken tot de kredietinstellingen waarvan het volume van de betrokken kredietportefeuille een door Hem bepaald bedrag overschrijdt.
Maximum 50 miljard euro
Het totale bedrag van de hoofdsom van deze gewaarborgde kredieten mag het totale bedrag van 50 miljard euro niet overschrijden.
Kredieten tot en met 30 september 2020
De gewaarborgde kredieten zijn die kredieten die vanaf de datum van inwerkingtreding van het uitvoerings-KB tot en met 30 september 2020 worden verstrekt, en een looptijd van maximaal 1 jaar hebben.
De Koning kan deze termijn en looptijd verlengen indien dit ingevolge de ernst en duur van de negatieve effecten van het coronavirus op de economie noodzakelijk is.
Kredieten verstrekt aan…
De gewaarborgde kredieten zijn, wat de kredietnemers betreft, die kredieten die verstrekt worden aan levensvatbare niet-financiële bedrijven, KMO’s, zelfstandigen en non-profit organisaties.
De Koning bepaalt wat onder levensvatbare niet-financiële bedrijven, KMO’s, zelfstandigen en non-profit organisaties moet worden verstaan.
De levensvatbaarheid wordt bepaald aan de hand van een criterium dat de aanvang van de crisis van het coronavirus als uitgangspunt neemt.
Administratieve en burgerlijke sancties
De besluiten die de Koning nog moet uitvaardigen, kunnen de administratieve en burgerrechtelijke sancties bepalen die van toepassing zijn op overtredingen van die besluiten.
De toekomstige KB’s kunnen een terugwerkende kracht hebben tot 1 april 2020.
Wet op het statuut en toezicht van kredietinstellingen
Tenslotte worden er aan de ‘wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen’ sancties toegevoegd om de effectiviteit van de wet van 27 maart 2020 te verzekeren.
In werking
De wet van 27 maart 2020 treedt in werking op 1 april 2020.
Bron:Wet van 27 maart 2020 tot machtiging van de Koning om een staatswaarborg te verstrekken voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, BS 31 maart 2020.

Wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen, BS 7 mei 2014.

Gepubliceerd op 31-03-2020

  140