COVID-19 verlengt ook termijnen in de materialen- en bodemwetgeving

 Het besluit van 27 maart 2020 (“Maatregelen Vlaamse materialen- en bodemwetgeving”) bevat een aantal hoogdringende maatregelen zoals verlenging en opschorting van termijnen, en de tijdelijke afwijking op procedures uit de Vlaamse materialen-en bodemwetgeving. Het gaat over bepalingen in het bodemdecreet en Vlarebo, het besluit dierlijke bijproducten en het Vlarema. Deze bepalingen gelden vanaf 27 maart 2020. De minister kan de termijnen en einddata ook verlengen. Een overzicht van de corona-impact op de bodemwetgeving.
 
1.Termijnverlengingen
-Project-MER

De OVAM moet binnen een termijn van 80 dagen na de ontvangst van een bodemsaneringsproject dat werken omvat waarvoor een project-MER is vereist, het proces-verbaal van het openbaar onderzoek en de adviezen bezorgen aan de afdeling bevoegd voor de milieueffectrapportage. Doordat in het voorgaande traject een openbaar onderzoek wordt georganiseerd, dient de termijn voor het doorsturen van het bodemsaneringsproject door de OVAM aan de afdeling MER te worden verlengd met 30 dagen. Deze verlenging is enkel van toepassing op openbare onderzoeken die worden geschorst.

- Conformverklaring

De termijn van de conformverklaring van het bodemsaneringsproject wordt verlengd met 30 dagen. De termijnverlenging geldt voor de volgende bodemsaneringsprojecten:

  1. de bodemsaneringsprojecten die voor de datum van de inwerkingtreding van dit besluit bij de OVAM werden ingediend, en waarover de OVAM op datum van 27 maart 2020 nog geen beslissing over de conformiteit heeft genomen
  2. de bodemsaneringsprojecten die bij de OVAM worden ingediend vanaf de datum van 27 maart 2020 tot en met 24 april 2020
-Administratief beroep

Voor personen die enkel door de bekendmaking via aanplakking op de hoogte worden gesteld van de conformverklaring van het bodemsaneringsproject of het beperkt bodemsaneringsproject, is het aangewezen om de termijn voor de indiening van het administratief beroep te verlengen met 30 dagen. De aanvang van de beroepstermijn voor die personen is immers gekoppeld aan de datum van aanplakking van het bericht van de beslissing van de OVAM over de conformiteit van het (beperkt) bodemsaneringsproject.

2. Opschorting
-Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek dat in de meeste gevallen moet worden georganiseerd kan niet meer op een volwaardige wijze worden gehouden, en wordt opgeschort voor een welbepaalde periode (tot 24 april 2020 in eerste instantie).
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen lopende openbare onderzoeken waarbij het onderzoek wordt geschorst en verdergezet na 24 april, en nieuwe openbare onderzoeken waarvan de organisatie pas kan plaatsvinden na 24 april. Indien in de lopende procedure reeds bezwaren of opmerkingen zijn ingediend, dan worden deze als ontvankelijk beschouwd.

-Terinzagelegging

De gemeente moet het conformiteitsattest binnen een termijn van 10 dagen bekendmaken door aanplakking van een bericht op de plaats waar de bodemsaneringswerken gepland zijn, alsook op de plaatsen die voorbehouden zijn voor de officiële berichten van bekendmaking. Daarnaast moet de gemeente het conformiteitsattest 30 dagen ter inzage leggen bij haar diensten. Gelet op de noodsituatie kan niet gegarandeerd worden dat de terinzagelegging van het conformiteitsattest op een volwaardige wijze kan worden georganiseerd. Een schorsing dringt zicht dus op.
Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen lopende bekendmakingen en ter inzage leggingen, waarbij die worden geschorst en verdergezet na 24 april 2020 en de nieuwe bekendmakingen en ter inzage leggingen, waarvan de organisatie pas kan plaatsvinden na 24 april 2020.

3. Afvalverwerking: besluit Dierlijke bijproducten

De termijn van 30 kalenderdagen – als het dossier ontvankelijk en volledig is verklaard – om een uitspraak te doen over een aanvraag voor erkenning als hanterings- en verwerkingsbedrijf van dierlijke bijproducten, wordt met 60 dagen verlengd.

Gepubliceerd op 02-04-2020

  60