Covid-19 Vlaams gewest: compensatiemaatregelen voor gezinnen, organisatoren en medewerkers kinderopvang

Het coronavirus heeft ook een zware impact op de Vlaamse kinderopvang. De regering komt daarom met maatregelen om de gevolgen tot een minimum te beperken, zowel voor de gezinnen die gebruik maken van kinderopvangdiensten als voor de organisatoren en medewerkers in de kinderopvang.
Gezinnen
Ouders moeten niets betalen voor de dagen dat een kind afwezig is gedurende de coronacrisis. De afwezigheidsdagen mogen door de organisatoren ook niet worden afgetrokken van
  • het aantal gerechtvaardigde afwezigheidsdagen waarop een gezin recht heeft op basis van de schriftelijke overeenkomst of het huishoudelijk reglement
  • van het aantal dagen waarop een gezin recht heeft om het kind afwezig te laten zijn in de opvang zonder dat het gezin ervoor moet betalen op basis van de schriftelijke overeenkomst of het huishoudelijk reglement
Organisatoren en medewerkers
Voor organisatoren wordt een financiële compensatie voorzien voor het financieel verlies dat ze lijden door de extreme daling van prestaties en het niet betalen van gezinnen voor afwezigheid.
De Vlaamse regering voorziet de vereiste rechtsgrond om deze subsidie toe te kennen. Concreet
  • wordt de mogelijkheid voorzien voor het Vlaams agentschap Opgroeien regie om aan elke organisator, ongeacht of hij andere subsidies ontvangt, een subsidie te geven voor de ondersteuning van specifieke opdrachten
  • wordt de compensatieregeling uitgewerkt voor organisatoren die geen subsidie of alleen een basissubsidie hebben én voor organisatoren die IKT-mix toepassen voor wat betreft hun plaatsen waar ze een vrije prijs hanteren. Zowel voor groeps- als gezinsopvang. De organisatoren kunnen de compensatiesubsidie voor geleden verliezen aanvragen bij Opgroeien Regie. Er gelden strikte voorwaarden
  • wordt een compensatiesubsidie uitgewerkt voor organisatoren van gezinsopvang en van groepsopvang samenwerkende onthaalouders waar de kinderbegeleiders in het sui generisstatuut van de aangesloten onthaalhouder werken en die de subsidie voor inkomenstarief ontvangen
  • wordt een compensatiesubsidie uitgewerkt voor organisatoren van groepsopvang die de subsidie voor inkomenstarief ontvangen en de organisatoren met IKT-mix voor hun plaatsen waar ze werken met het systeem inkomenstarief.
Toezicht en handhaving
Het Agentschap Zorginspectie zal nauwgezet toekijken op de naleving van de maatregelen. Als uit toezicht blijkt dat een organisator de regels overtreedt, bijvoorbeeld door toch de afwezigheidsdagen aan te rekenen aan een gezin of weigert ze terug te betalen dan kan het agentschap bestuurlijke maatregelen opleggen ten aanzien van de organisator (bv. een geldboete). Het agentschap kan ook weigeren om compensatiesubsidies te betalen of vragen de uitbetaalde overcompensatie terug te storten.
In werking: 14 maart 2020

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 maart 2020 tot bestrijding van de negatieve gevolgen van het COVID-19 virus voor de gezinnen en de organisatoren in de kinderopvang, BS 31 maart 2020.

Gepubliceerd op 31-03-2020

  47