Crisisplan, slimme drijvende meters, opvangbekkens,... in de strijd tegen waterschaarste?

Droogteplan, afschakelplan, verdringingsplan, … Ondertussen is het bekend dat er acties zullen worden genomen om bij aanhoudende droogte het waterverbruik in te perken. Maar hoe dit concreet zal worden ingevuld, staat nog niet vast.

10 krijtlijnen op Vlaams niveau

Recent werden tien krijtlijnen opgesteld op Vlaams niveau, met o.a. veel acties aangaande opvolging (slimme drijvende meters, meetnet in natuurgebieden), gemeentelijke plannen (klimaatstresstest gemeenten, opvangbekkens onder pleinen). Ook de opstelling van een crisisplan hoort bij de krijtlijnen. De eigenlijke uitwerking van dit crisisplan zal o.a. het vastleggen van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik inhouden. Dit kader moet toelaten de modaliteiten vast te stellen waarbinnen de gebruikers gebruik kunnen maken van het water. Daarnaast moet het kader ook toelaten te oordelen wie er prioritair gebruik van kan maken. Een dergelijke definiëring van prioriteiten vond ook in Nederland, na minstens tien jaar voorbesprekingen, ingang. En Vlaanderen kan hier niet te veel achterop hinken.

Wat staat te gebeuren?

Binnenkort wordt een studieopdracht gestart voor de uitwerking van het reactief afwegingskader. Samen met alle betrokken overheidsinstanties, kennisinstellingen en universiteiten zal er toegewerkt worden naar een afgestemd kader in de zomer van 2020. Tot op dat moment is het voor iedereen een beetje koffiedik kijken. Maar dat betekent niet dat we achterover moeten leunen en een afwachtende houding aannemen. Net als bij het afschakelplan elektriciteit dient iedereen zijn huiswerk te maken. Waar zitten onze belangrijkste verbruikers, wat zijn de (snelle) besparings- of afschakelingsmogelijkheden op mijn site? Wat Vlaanderen op Vlaams niveau voorziet, kan men ook op bedrijfsniveau uitwerken.

Tip voor bedrijven: maak overzicht van waterhuishouding!

Meer dan uitzonderlijk stellen we vast dat bedrijven over beperkte kennis beschikken over de waterhuishouding op hun site(s). Of de kennis en de gegevens zijn er wel, maar een overzicht ontbreekt. In dat geval  is de eerste stap een grondige evaluatie van de waterstromen op de site met als doel een overzichtelijke weergave van de belangrijkste verbruiken en bijdragen in de lozing. Bij voorkeur gekoppeld aan doordacht geplaatste meters met de nodige controleloops die de identificatie van anomalieën mogelijk maken. Een dergelijke output is zeer nuttig. Niet alleen laat het toe mogelijke knelpunten en optimalisaties te identificeren, ook kan het effect van maatregelen worden ingeschat en op termijn sneller en meer accuraat worden opgevolgd. Een doorgedreven kennis en opvolging van de waterhuishouding laat toe om bij toekomstige maatregelen vanuit overheidswege meer gericht te kunnen reageren.

Auteur: Rilke Raes (erkend MER-deskundige Water, O Vadis)

Bekijk ook volgende teksten op senTRAL: 

Welke wetgeving bestaat er i.v.m. afkoppeling, buffering, hergebruik, infiltratie en vertraagde afvoer van hemelwater?
Hemelwaterputten en buffertanks voor opvang en hergebruik van hemelwater
Kwaliteit van hemelwater in het kader van hergebruik van hemelwater
Buffertanks voor vertraagde afvoer van hemelwater

 

Gepubliceerd op 03-06-2019

  117