Milieu

De invloed van PAK's op de gezondheid van wegenwerkers

Komen PAK’s vrij bij asfalteren? En hebben die een invloed op de gezondheid van wegenwerkers? Met deze onderzoeksvraag ging bedrijfsarts Els Vermeeren aan de slag. Ze legde de gevaren van PAK’s bloot en formuleerde praktische preventiemaatregelen waarmee u als werkgever aan de slag kunt.

Wat weten we over asfalt, PAK’s en blootstelling? En welke preventiemaatregelen kunnen we nemen? Een overzicht.

Asfalt
Asfalt wordt onderverdeeld in verschillende klassen volgens de fysische eigenschappen.
Asfalt bevat PAK’s.

PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)
PAK’s zijn een groep van honderden organische stoffen opgebouwd uit twee of meer benzeenringen. Het IARC duidt Benzo(a)pyreen aan als humaan carcinogeen van klasse I.
PAK’s ontstaan bij onvolledige verbranding of verkoling van diverse koolstofbevattende materialen.

Blootstelling
Interpretatie van gegevens over blootstelling aan PAK’s blijft problematisch.
De groep van PAK’s is heterogeen waardoor uniforme classificatie (over carcinogeniteit) moeilijk is.
Roken, alcohol en andere niet-arbeidsgebonden interfererende factoren bemoeilijken het onderzoek naar de aanwezigheid en opname in het menselijk lichaam van PAK.
Aanwezigheid van dieselolie is een belangrijke bron van PAK. Dieselolie gebruikt men als reinigingsmiddel en vloeibaarheidsmiddel bij het asfalteren. Verder zijn er ook dieseluitlaatgassen, bijvoorbeeld van omgevend wegverkeer.
Naast aandacht voor PAK’s vormen ook omgevingslawaai en wegverkeer een reëel risico.

Preventiemaatregelen
Het dragen van aangepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) is een noodzaak in alle weersomstandigheden.
Aandacht voor (voedsel)hygiëne moet meer benadrukt worden.
Vervang dieselolie maximaal door biodiesel, zowel bij reiniging als om asfalt te verdunnen.
Hou de toepassingstemperatuur van het gebruikte asfalt zo laag mogelijk om het vrijkomen van schadelijke dampen te minimaliseren.
De werkkledij moet afzonderlijk gewassen worden.
 

Gepubliceerd op 21-10-2015

  134