Milieu

De Vlaamse huisvuilzak is weer 10 kg lichter geworden

Vuilzakken -KJVlaamse gezinnen produceerden vorig jaar gemiddeld 503 kg huishoudelijk afval per inwoner, 10,4 kg minder dan in 2012. In 2004 produceerden we nog gemiddeld 554 kg afval per inwoner.

Dat antwoordde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege op een vraag in de Commissie Leefmilieu op 5 november. Ze haalde enkele opvallende trends aan uit de OVAM-cijfers.

 Steeds minder huishoudelijk restafval

Het aandeel van het restafval is maar in beperkte mate afgenomen: - 1,72 kg t.o.v. 2012. Het aandeel van het selectief ingezameld afval (vooral via de containerparken) ging nog meer achteruit: - 8.7 kg t.o.v. 2012. Het huishoudelijk afval dat uiteindelijk nog moet worden gestort bedroeg 0,4% van de totale hoeveelheid. In totaal produceerden de Vlamingen in 2013 bijna 50.000 ton minder afval dan in 2012, ondanks een bevolkingstoename van bijna 30.000 mensen.

Van de 308 Vlaamse gemeenten hebben 237 gemeenten (77%) de doelstelling behaald om de gemiddelde hoeveelheid restafval onder de 150 kg per inwoner te krijgen. Die daling is bijna volledig toe te schrijven aan een afname van het gewone huisvuil. Bovendien werd opnieuw bevestigd dat hoe meer de burger betaalt voor zijn huisvuil, hoe minder hij aanbiedt. De invoering van verplichte minimumtarieven in 2013 leidde ook niet tot een toename van het zwerfvuil, zoals sommigen vreesden.

De daling van het huishoudelijk afval is het grootst bij het selectief ingezamelde afval: glas, papier en karton, metaal, snoeihout, geneesmiddelen… De OVAM ziet daarvoor drie verklaringen: steeds meer gemeenten vragen een retributie voor het inzamelen van selectieve fracties, heel wat afvalstromen hebben een grotere economische waarde gekregen waardoor er alternatieve inzamelkanalen ontstaan (bv. elektronica, en de toenemende diefstallen van afvalstoffen.

 Alles kan beter

De afvalstoffenmaatschappij wil de komende jaren nog meer inzetten op enkele verbeterpunten. Er is nog steeds een discussie aan de gang over de optimale manier om kunststof afval (en meer bepaald verpakkingen) in te zamelen: selectief via de containerparken of door een uitbreiding van de inhoud van de pmd-zak. De groeninzameling zou kunnen worden uitgebreid met gft- én keukenafval (ook voedselresten). Het grofvuil zou nog verminderd kunnen worden door een ‘hergebruikwachter’ aan te stellen op het containerpark.

Tenslotte pleit de OVAM voor  meer maatwerk voor steden en gemeenten. Landelijke gemeenten met veel ruimte hebben een heel andere afvalbegeleiding nodig dan steden met hoogbouw, of toeristische centra die overspoeld worden met dagjesmensen die hun afval achterlaten.

(Carine Govaert)

 

  Meer op senTRAL

 

Bron: Vraag om uitleg van Valerie Taeldeman (CD) tot de minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, over huishoudelijk afval, Vl. Parl. Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn, 4 november 2014.

Gepubliceerd op 06-11-2014

  188