Een Europees stappenplan voor de corona-exit


 Op 15 april publiceerde de Europese Commissie, samen met de voorzitter van de Europese Raad, een stappenplan voor de geleidelijke opheffing van de maatregelen tegen het coronavirus. Dat is een antwoord op de vraag van de Europese Raad van 26 maart naar een ‘exit-aanpak’. Het stappenplan is uiteraard gebaseerd op de actuele wetenschappelijke kennis, en moet worden aangepast zodra er nieuwe gegevens zijn en de meetmethodes worden geharmoniseerd.
 

Het Europees stappenplan houdt rekening met de specifieke kenmerken van elk land en bevat de volgende kernbeginselen.

Timing is essentieel. Het besluit om de inperkingsmaatregelen te versoepelen moet op deze criteria worden gebaseerd: epidemiologische (afname en stabilisatie van de epidemie), voldoende capaciteit van de gezondheidszorg en voldoende toezichtcapaciteit.

De noodzaak van een Europees kader voor de aanpak is gebaseerd op wetenschap waarin de volksgezondheid centraal staat, coördinatie tussen de lidstaten om negatieve effecten te vermijden, en respect en solidariteit, zowel sociaal-economisch als inzake de volksgezondheid.

Begeleidende maatregelen

Voor de geleidelijke opheffing van de inperkingsmaatregelen zijn begeleidende maatregelen nodig, zoals:

 • het verzamelen van geharmoniseerde gegevens en de ontwikkeling van een solide systeem voor rapportage en het traceren van contacten, met digitale instrumenten die de privacy volledig eerbiedigen
 • de uitbreiding van de testcapaciteit en de harmonisering van de testmethoden: op 15 april publiceerde de Commissie in overleg met het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding enkele richtsnoeren voor verschillende coronavirustests en de prestaties ervan
 • de capaciteit en de veerkracht van de nationale gezondheidsstelsels verhogen, met name om de te verwachten toename van besmettingen na de opheffing van de inperkingsmaatregelen op te vangen
 • de verdere uitbreiding van de voorraad medische en persoonlijke beschermingsmiddelen
 • de ontwikkeling van veilige en werkzame behandelingen en geneesmiddelen, en de ontwikkeling en versnelde introductie van een vaccin om het coronavirus tegen te houden

Het stappenplan bevat concrete aanbevelingen die de lidstaten moeten overwegen wanneer zij van plan zijn de inperkingsmaatregelen op te heffen:

 • de opheffing moet in fasen gebeuren, waarvan de effecten meetbaar moeten zijn
 • algemene maatregelen moeten geleidelijk worden vervangen door gerichte
 • de controles aan de binnengrenzen moeten op een gecoördineerde wijze worden opgeheven; reisbeperkingen en grenscontroles moeten worden opgeheven zodra de epidemiologische omstandigheden aan beide zijden van de grens vergelijkbaar zijn
 • de economische activiteit moet geleidelijk worden hervat: er kunnen daarbij verschillende modellen worden toegepast zoals geschikte jobs voor thuiswerken, economisch belang, ploegenarbeid enzovoort; het is niet de bedoeling dat alle werknemers tegelijk naar hun werkplek terugkeren
 • bijeenkomsten van mensen moeten geleidelijk worden toegestaan, rekening houdend hun specifieke kenmerken
 • de inspanningen om de verspreiding van het virus tegen te gaan moeten worden voortgezet met bewustmakingscampagnes waarin de bevolking wordt aangemoedigd om de strengere hygiënische maatregelen en social distancing te blijven toepassen
 • de maatregelen moeten voortdurend worden doorgelicht en er moeten voorbereidingen worden getroffen om desnoods opnieuw strengere inperkingsmaatregelen te nemen
Herstel

Het stappenplan bevat ook een signaal over de noodzakelijke herstelmaatregelen: het herstel moet strategisch worden gepland om de economie nieuw leven in te blazen en opnieuw over te schakelen op duurzame groei.

Daarbij moet de tweeledige overgang naar een groenere en digitale samenleving mogelijk worden gemaakt, en moeten uit de huidige crisis lessen worden getrokken over de paraatheid en veerkracht van de EU. De Commissie zal een herstelplan ontwikkelen op basis van een nieuw voorstel voor de volgende lange-termijnbegroting van de EU (meerjarig financieel kader) en het geactualiseerde werkprogramma van de Commissie voor 2020.

(foto: Pixabay - Al Mathias)


Auteur: Jan De Mulder

Gepubliceerd op 17-04-2020

  130