Milieu

Eindelijk gearriveerd in het Staatsblad: de Vlarem-trein 2015

Vlarem -trein

Vandaag is dan eindelijk de Vlarem-trein 2015 in het Staatsblad verschenen. Op 18 maart had de Vlaamse regering de teksten goedgekeurd. Dat de publicatie zo laat komt is geen uitzondering;  de Vlarem-trein 2013 verscheen pas eind september 2014 in het Staatsblad. De teksten waren ook al voorgepubliceerd door de afdeling Milieuvergunningen van LNE. De publicatie vandaag betekent dat de bepalingen in werking treden op 5 september 2016, maar daarop zijn talrijke uitzonderingen en overgangsmaatregelen voorzien.

U vindt verschillende onderdelen van deze Vlarem-trein dan ook reeds in senTRAL:

Het "besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu" telt zomaar eventjes 305 artikels en 15 bijlagen. Het definitieve besluit is een compilatie van het vroegere ontwerp van Vlarem-trein 2015 en het ontwerp van Zomertrein.

In de Vlarem-treinen worden de sectorale voorwaarden voor de ingedeelde inrichtingen afgestemd op de meest recente Europese richtlijnen en verordeningen, BBT-studies, en codes van goede praktijk. Wat de jongste Vlarem-trein betreft, is er onder meer afstemming met de:
De nieuwe Vlarem-trein bevat daarnaast nog enkele laattijdige aanpassingen aan de CLP-verordening op de indeling (classification), etikettering (labeling) en verpakking (packaging) van stoffen en mengsels.
En hij vervangt de certificering van bepaalde bedrijven en technici door een Vlarel-erkenning. Dat is met name het geval voor de:
 • koeltechnische bedrijven en koeltechnici
 • bedrijven en technici voor brandbeveiligingssystemen die ozonlaagafbrekende stoffen bevatten
 • technici die gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit hoogspanningschakelaars
 • technici die oplosmiddelen met gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit apparatuur
 • technici die gefluoreerde broeikasgassen terugwinnen uit de klimaatregelingssystemen van motorvoertuigen
De trein versoepelt ook de geluidsregels voor het leveren aan supermarkten (PIEK-project).
De Vlarem-trein 2015 wijzigt in het totaal acht andere besluiten:
 • Vlarem 2 (art. 2- 189)
 • Project-mer-besluit, over de milieu-effectrapportage (art. 190-192)
 • Stooktoestellenbesluit (art. 193-204)
 • Milieuhandhavingsbesluit (art. 205-213)
 • Vlarel, het erkenningenbesluit voor de milieusector (art. 214-285)
 • Materialenbesluit Vlarema (art. 286)
 • VER-besluit op de handel in broeikasgasemissierechten (art. 287)
 • Vlarem-trein 2013, het vorige Vlarem-treinbesluit (art. 288)

De publicatie in het BS   http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2016/08/26_1.pdf

Gepubliceerd op 26-08-2016

  336