Elektrische wagens, energiezuinige gebouwen en haalbaarheidsstudies in Brusselse ordonnantie

Met een ordonnantie van 18 december 2020 voert de Brusselse overheid een hele reeks wijzigingen door in het Brusselse Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE). Enkele wijzigingen vinden hun oorsprong in een recente update van de Europese energieprestatierichtlijn, maar Brussel voert daarnaast ook wijzigingen door in de EPB-regels, aan het wagenpark van de gewestelijke en lokale overheden, en aan de haalbaarheidstudies voor grote bouwprojecten.
Langetermijnrenovatiestrategie
De bijgewerkte energieprestatierichtlijn verplicht de lidstaten om een langetermijnrenovatiestrategie uit te werken voor hun gebouwenpatrimonium, zodat alle gebouwen tegen 2050 energie-efficiënt en koolstofvrij zijn. Het Brussels gewest integreert die langetermijnrenovatiestrategie en het bijbehorende stappenplan in zijn Lucht-, Klimaat-, Energieplan (LKEP).
Technische installaties
Het begrip technische installaties krijgt een ruimere invulling. Op vraag van Europa maken nu ook de systemen voor gebouwautomatisering en -controle deel uit van de technische installaties, naast de ventilatiesystemen, de klimaatregelingssystemen, de verwarmingssystemen (ook: warmtegeneratoren), de ingebouwde verlichtingssystemen, de vaste systemen voor het vervoeren van personen of lasten van de ene verdieping naar de andere verdieping van een gebouw, en de systemen voor elektriciteitsproductie en -opslag.
Een systeem voor gebouwautomatisering en -controle is ‘een systeem dat alle producten, software en technische diensten omvat die het energie-efficiënt, zuinig en veilig functioneren van technische bouwinstallaties kunnen ondersteunen door middel van automatische controles en het vergemakkelijken van het handmatig beheer van die technische bouwinstallaties’. De regering kan bepalen dat alle gebouwen met een verwarmings- of klimaatregelingssysteem vóór 31 december 2025 moeten beschikken over een systeem van gebouwautomatisering en -controle wanneer dat technisch en economisch haalbaar is.
Een warmtegenerator is het onderdeel van het verwarmingssysteem dat nuttige warmte genereert:
  • via de verbranding van brandstof, bv. in een cv-ketel
  • door het joule-effect, in de verwarmingselementen van een verwarmingssysteem met elektrische weerstand, of
  • door het opvangen van warmte uit de lucht, uit ventilatieafvoerlucht, of uit een water- of aardwarmtebron met behulp van een warmtepomp.
Haalbaarheid van alternatieve energiesystemen
De verplichting om een geïntegreerde haalbaarheidsstudie op te maken voor projecten die bestaan uit nieuwe EPB-eenheden of zwaar gerenoveerde EPB-eenheden die samen meer dan 10.000 m² oppervlakte beslaan, wordt geschrapt.
De EPB-adviseur moet wel nog altijd een ‘gewone’ haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar de technische, milieugerelateerde en economische haalbaarheid van eventuele alternatieve systemen met een hoog rendement, en minstens naar de systemen die gebruikmaken van energie uit hernieuwbare bronnen, bij projecten met een gezamenlijke oppervlakte van minstens 5.000 m². Het ontwerpteam moet echter extra aandacht besteden aan 3 elementen: een gezond binnenklimaat, brandveiligheid, en de mogelijkheid van een intense seismische activiteit.
Controle van verwarmingsinstallatie
De toegankelijke delen van een verwarmingssysteem moeten bij de installatie, bij een wijziging ervan, en met regelmatige tussenpozen gecontroleerd worden. Om die controles efficiënter te laten verlopen, bezorgt netbeheerder Sibelga elk jaar informatie aan Leefmilieu Brussel over de plaatsen waar het bedrijf gas levert en de meterstanden. Die informatiestroom krijgt nu een wettelijke basis. De verordening preciseert echter dat Sibelga alleen informatie mag doorspelen over de actieve gasleveringspunten waarop waarschijnlijk een verwarmingsketel aangesloten is. De informatie mag ook alleen gebruikt en bewaard worden in functie van de wettelijke controles.
Online-register van EPB-certificaten
Leefmilieu Brussel houdt een register bij van alle EPB-certificaten, met informatie over de CO2-uitstoot, de bruto-vloeroppervlakte, een foto van de buitenkant van het gebouw,... en uiteraard ook de energieprestaties. De ordonnantie bepaalt in welke mate de informatie uit dat register toegankelijk is voor de beroepsuitoefenaars, zoals de PLAGE-revisoren of notarissen, en voor het grote publiek.
Alleen elektrische voertuigen
Gewestelijke en lokale overheden hebben een voorbeeldfunctie. Vandaar dat zij geen wagens meer mogen aankopen of leasen die uitgerust zijn met een dieselmotor. De nieuwe verordening gaat nog een stapje verder: de Brusselse regering mag in een volgende fase ook de voertuigen met een verbrandingsmotor verbieden.
Dat betekent dat in de toekomst alleen nog voertuigen mogen rondrijden met een elektromotor. En dat geldt ook voor de vuilniswagens van het Agentschap Net Brussel of voor de brandweerwagens van de Brusselse DBDMH.
Zoals in het beheercontract 2019-2023 van de MIVB staat, mag de Brusselse openbarevervoersmaatschappij vanaf 2025 alleen nog zero-emissiebussen in gebruik nemen. Die deadline valt 5 jaar vroeger dan in het Brusselse BWLKE was bepaald. De zero-emissienorm geldt niet voor de emissie van waterdamp, zodat naast de elektrische bussen, ook nog waterstofbussen mogen rijden.
In werking op: 21 januari 2021 (10 dagen na publicatie).
 

Auteur: Carine Govaert

Gepubliceerd op 12-01-2021

  4