Energiebeleidsovereenkomsten: verlenging en mogelijks uitbreiding naar andere sectoren

In de komende legislatuur komt er een verlenging van de energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s). Mogelijks is er een uitbreiding met mini-EBO’s naar bijkomende sectoren. Inhoudelijk zal worden gekeken of een klimaatcomponent kan worden toegevoegd. Dit zijn enkele van de maatregelen die zijn aangekondigd in het Vlaams Regeeerakkoord. Hieronder bundelen we de voornaamste bepalingen voor bedrijven uit de tekst die Vlaanderen verder op pad moeten zetten van duurzame economische groei.

Energiebeleidsovereenkomsten: de verlenging en de mogelijke uitbreiding van de energiebeleidsovereenkomsten (EBO’s) en de uitbreiding van de mini-EBO’s naar bijkomende sectoren zullen meer rendabele maatregelen binnen bedrijven voor energie-efficiëntie promoten. De rendabiliteit van die projecten moet daarbij dan wel als principe gevrijwaard blijven. Deze zal volgens het regeerakkoord mee deel uitmaken van een “evaluatie”. De ambitie van de Vlaamse Regering voor de EBO’s is in ieder geval zeer groot: er zal in overleg met de betrokken sectoren bekeken worden of een klimaatcomponent aan de EBO’s kan toegevoegd worden, en of een verdere verbreding van het doelgebied naar materiaalgebruik, mobiliteit, restwarmte en water aangewezen is.
 
Innovatie: de versterkte inzet op innovatie binnen het energie- en klimaatbeleid moet leiden tot meer mogelijkheden voor CO2-reductie binnen bedrijven én naar internationaal valoriseerbare waardeketens.
 
Gebouwenrenovatie: een (gedeeltelijke) opening voor renovatieverplichtingen (voor kantoorgebouwen en huurwoningen) biedt in de eerste plaats voor de bouwsector hogere economische kansen.
 
Energiefactuur: de nieuwe regeringsploeg wil de energiefactuur niet verder laten oplopen.
  • Er zullen dus geen bijkomende heffingen (en/of quotaverplichtingen) op ondernemingen worden opgelegd voor de financiering van het klimaat- en energiebeleid.
  • Daarnaast bepaalt het regeerakkoord dat de energienorm (benchmark voor energie) zal geoperationaliseerd worden. Dit betekent dat de energiekosten voor bedrijven in lijn moeten liggen met die van de buurlanden, cf. de loonnorm. Zeker voor elektro-intensieve verbruikers (die kampen met een sterk concurrentieel nadeel) is dit een belangrijk voornemen.
  • Indirecte Carbon Leakage Compensaties: Europese elektriciteitsproducenten betalen via de ETS-markt (Emission Trading System) voor de CO2 die ze bij de productie van hun elektriciteit uitstoten. Deze kosten rekenen ze door aan hun klanten, wat voor bedrijven tot competitiviteitsverlies kan leiden. De Vlaamse Regering neemt zich daarom voor om de indirecte CO2-kosten die uit het ETS-beleid volgen, verder gecompenseerd zullen worden met middelen die Vlaanderen uit de veilingen van de ETS-rechten ontvangt (via het Klimaatfonds).
  • Certificaten voor hernieuwbare energie: de aangekondigde stopzetting van de certificatensteun voor nieuwe hernieuwbare energie- en WKK-projecten kan een aanzienlijke impact creëren, aangezien deze steun voor het grootste deel doorgerekend wordt in de elektriciteitsfactuur.
Beleidsnota’s: rond deze en andere aangekondigde beleidsmaatregelen van de nieuwe Vlaamse regeringsploeg bestaan nog vragen rond het “hoe” en “wanneer”, die hopelijk snel uitgeklaard zullen worden via de beleidsnota’s (de deadline voor indiening is 8 november).
Auteur: Klaas Nijs 
 

Gepubliceerd op 23-10-2019

  149