Milieu

EU integreert derde uitgave van ISO 14001 in EMAS

Ondernemingen en andere organisaties die deelnemen aan het communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem EMAS (of Environmental Management and Audit Scheme) engageren zich om de milieuprestaties van hun organisatie voortdurend te verbeteren. De milieubeheersysteemeisen van de huidige EMAS-registratie zijn echter nog gebaseerd op de eisen uit de tweede versie van de ISO 14001-norm. Dat is de EN ISO 14001:2004.
In 2015 heeft de ISO een nieuwe versie van de norm uitgegeven. De Europese Unie past dan ook de EMAS-eisen aan. Organisaties die al een EMAS-registratie hebben, krijgen een overgangstermijn.
 
 
 
De nieuwe EN ISO 14001:2015 heeft in eerste instantie een impact op de ‘Milieubeheersysteemeisen en andere aandachtspunten voor organisaties die EMAS invoeren’., Die eisen opgesomd worden in bijlage 2 bij de EMAS-verordening. Maar om de consistentie tussen de bijlagen te behouden, past Europa ook bijlage 1 over de ‘Milieuanalyse’ aan, en bijlage 3 over de ‘Interne milieuaudit’.
De andere bijlagen wijzigen niet.
De nieuwe EMAS-eisen gelden vanaf 18 september 2017 voor de organisaties die een EMAS-registratie aanvragen. De eisen worden gecontroleerd op het ogenblik van de verificatie van de organisatie.
Organisaties die al een EMAS-registratie hebben, kunnen in overleg met hun milieuverificateur bepalen dat hun eerstvolgende verificatie nog zal plaatsvinden volgens de huidige eisen, in plaats van volgens de nieuwe eisen. Maar in dat geval is de verificatie, net als de verklaring van de milieuverificateur en het registratiecertificaat, maar geldig tot en met 14 september 2018.
Als hun eerstvolgende verificatie vóór 14 maart 2018 moet plaatsvinden, kunnen deze organisaties, in overleg met hun milieuverificateur en de autoriteiten, wel bepalen dat de verificatie 6 maanden zal worden uitgesteld en dan volgens de nieuwe eisen zal plaatsvinden.
Organisaties die een EMAS-registratie willen:
  • voeren een milieuanalyse uit van alle milieuaspecten van hun organisatie;
  • ontwikkelen en implementeren een milieubeheersysteem op basis van de resultaten van die milieuanalyse. dat milieubeheersysteem houdt onder meer rekening met de beste milieubeheerpraktijk van de betrokken sector, indien die informatie beschikbaar is;
  • voeren een interne milieuaudit uit; en
  • stellen een milieuverklaring op. Al die eisen worden verder uitgediept in de bijlagen bij de EMAS-verordening. Een milieuverificateur beoordeelt of de milieuanalyse, het milieubeleid, het milieubeheersysteem, de auditprocedures en de tenuitvoerlegging ervan in de organisatie, (nog) aan de eisen voldoen.
Van toepassing:
  • Europese Unie.
  • Vanaf 18 september 2017. Met overgangsregeling.

Verordening (EU) 2017/1505 van de Commissie van 28 augustus 2017 tot wijziging van de bijlagen I, II en III bij Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) [EMAS-verordening], Pb.L. 29 augustus 2017, afl. 222.

Gepubliceerd op 30-08-2017

  192