Milieu

EU-referentiescenario energie, transport en emissies is interactief te raadplegen

De EU heeft meermaals doelstellingen over energie, transport en broeikasgasemissies afgesproken en bijgesteld. De Europese Commissie publiceert nu de verwachte voortuitgang in de vorm van enkele handige interactieve grafieken.

De website verzamelt de rapporten en gegevens over de vooruitzichten van de realisatie van deze doelstellingen onder een referentiescenario. Dit scenario geeft aan waar Europa met het huidige vastgelegde beleid en de markttendensen zal uitkomen in 2050. Het biedt zo een vergelijkingsbasis om de impact van nieuwe beleidsvoorstellen te toetsen.

Via interactieve grafieken kunt u de projecties voor energie, transport en broeikasgasemissies verkennen.

 

Bron: Vleva 

 

Gepubliceerd op 31-08-2016

  308