Europa verlaagt 2017-plafond voor bronnen buiten emissiehandel

De Europese Commissie heeft de emissieplafonds voor de bronnen die in 2017 buiten de Europese emissiehandel (niet-EU ETS) vielen, gevalideerd. Voor ons land komt het gevalideerde plafond uit op 70.824.562 ton CO2-equivalent. Dat is lager dan de uitstootlimiet die was vooropgesteld.
In 2009 besliste de Europese Commissie dat de Belgische emissies van bronnen buiten de EU ETS – transport, landbouw, gebouwen, afval – met 15% moesten verminderen tussen 2013 en 2020. Op basis van dat percentage wees de Commissie ons een maximale uitstootlimiet per jaar toe.
Na publicatie van de reële emissiecijfers, voert de Commissie een herbeoordeling uit en publiceert zij het definitieve uitstootplafond. Dat kan wat ruimer, of juist strakker zijn dan de oorspronkelijke emissiemarge. Op basis van de cijfers die de EU-lidstaten in maart 2019 overmaakten over het jaar 2017, heeft de Commissie nu de gevalideerde cijfers voor 2017 gepubliceerd.
Voor ons land betekent dat een verstrenging:
In kt CO2-eq.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Maximale uitstootlimiet
Jaarlijks plafond
78.380
76.851
75.322
73.793
72.487
71.074
69.661
68.248
Gevalideerde uitstoot
74.265
70.055
72.720
74.063
70.825
/
/
/
Volgens Klimaat.be, de Belgische federale website over de klimaatverandering, was de uitstoot van de non-ETS-sectoren in 2017, 2,4% lager dan de jaarlijkse reductiedoelstelling. Dat brengt ons op een globale daling van de CO2-uitstoot met 12%. Het ziet er niet naar uit dat ons land de vooropgestelde 15%-reductie zal halen in 2020.
Bovendien zijn de reductiedoelstellingen voor 2030 nog veel strenger.
Het Vlaamse Gewest, dat volgens de verdeling van de Belgische doelstelling over de gewesten, een reductie van 15,7% moet behalen in 2020, krijgt voor 2030 wellicht een reductie opgelegd tussen de 31% en de 37,5%.
Zie ook:
Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake de inspanningen van de lidstaten om hun broeikasgasemissies te verminderen om aan de verbintenissen van de Gemeenschap op het gebied van het verminderen van broeikasgassen in 2020 te voldoen, Pb. L140, 5 juni 2009.
Besluit 2013/162/EU van de Commissie van 26 maart 2013 tot vaststelling van de jaarlijkse emissieruimte van de lidstaten voor de periode 2013 tot en met 2020 overeenkomstig Beschikking nr. 406/2009/EG van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L90, 28 maart 2013.
Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG, Pb. L165, 18 juni 2013, art. 19 [herbeoordeling].
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 749/2014 van de Commissie van 30 juni 2014 betreffende de structuur, de indeling, de indieningsprocedure en de beoordeling van de informatie die door de lidstaten is verstrekt op grond van Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad, Pb. L203, 11 juli 2014.

Gepubliceerd op 02-12-2019

  30