Milieu

Europese BBT-conclusies voor grote stookinstallaties gepubliceerd

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies gepubliceerd voor de grote stookinstallaties. De Europese conclusies over de beste beschikbare technieken (BBT’s) zijn onmiddellijk van toepassing op de nieuwe installaties. De bestaande installaties krijgen tijd tot 17 augustus 2021.

Grote stookinstallaties
De BBT-conclusies zijn van toepassing op de volgende activiteiten:
 • de verbranding van brandstoffen in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer (wanneer deze activiteit plaatsvindt in stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer);
 • de vergassing van steenkool of andere brandstoffen in installaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 20 MW of meer (wanneer deze activiteit rechtstreeks verband houdt met een stookinstallatie); en
 • de verwijdering of nuttige toepassing van afvalstoffen in afvalmeeverbrandingsinstallaties voor ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 3 t per uur, of voor gevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 10 t per dag (wanneer deze activiteit plaatsvindt in een stookinstallatie, zoals die beschreven werd onder puntje 1).
Het gaat onder meer om elektriciteitscentrales en andere industrieën die gebruik maken van conventionele brandstoffen, zoals steenkool, biomassa, turf, zware stookolie, aardgas of biogas en waarvan de verbrandingsinstallaties niet in een ander document worden behandeld. Afvalverbranding valt er niet onder, maar wel het meeverbranden van afval en teruggewonnen brandstoffen in grote verbrandingsinstallaties. Er zijn echter een 10-tal uitzonderingen. Zo gelden de BBT-conclusies bijvoorbeeld niet voor de verbranding in terugwinningsketels en TRS-branders in installaties voor de productie van pulp en papier. Ze gelden ook niet bij affakkelen.
75 BBT’s
De Europese Commissie legt de grote stookinstallaties 75 BBT’s op, gegroepeerd rond 7 thema’s.
Het Commissiedocument rondt af met een beschrijving van de algemene technieken, de technieken ter verbetering van de energie-efficiëntie, en de technieken voor het verminderen van de emissies naar lucht en water van specifieke stoffen, zoals CO, kwik, stof of PCDF’s.
BBT-conclusies?
De BBT-conclusies vormen het belangrijkste onderdeel van de BREF’s (Best available techniques Reference documents). Elke BREF bevat een beschrijving van:
 • de toegepaste technieken bij een bepaalde activiteit of installatie en de huidige emissies en consumptieniveaus;
 • de technieken die in overweging genomen worden voor het bepalen van de beste beschikbare technieken;
 • de eigenlijke BBT-conclusies; en
 • eventueel, een beschrijving van de technieken in opkomst.
De BBT-conclusies die in een BREF zijn opgenomen, bevatten op hun beurt:
 • een beschrijving van de beste beschikbare technieken;
 • de nodige informatie om hun toepasselijkheid te beoordelen;
 • de aan de BBT’s verbonden emissieniveaus, monitoringresultaten en consumptieniveaus, en
 • eventueel, terreinsaneringsmaatregelen.
De BREF LCP (Large Combustions Plants) dateert al van juli 2006.
In principe zijn de technieken die in de BBT-conclusies opgesomd worden ‘noch prescriptief, noch limitatief’. Maar de BBT-conclusies vormen wel het referentiekader voor de vergunningsvoorwaarden. Bestaande ondernemingen uit de sector moeten hun emissies en monitoringtechnieken binnen de 4 jaar afstemmen op de met de BBT geassocieerde emissieniveaus en monitoringtechnieken. Daarvan mag alleen afgeweken worden als de kosten om die emissieniveaus te bereiken, overdreven hoog zijn ten aanzien van de voordelen voor het milieu, en dit omwille van de ligging van de installatie, plaatselijke milieuomstandigheden of de technische kenmerken van de installatie.
Van toepassing:
 • Europese Unie.
 • Vanaf 17 augustus 2017 voor nieuwe installaties.
 • Vanaf 17 augustus 2021 voor bestaande installaties.

Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442 van de Commissie van 31 juli2017 tot vaststelling van BBT-conclusies (beste beschikbare technieken) op grond van Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad, voor grote stookinstallaties [RIE], Pb.L. 17 augustus 2017, afl. 212.

Gepubliceerd op 18-08-2017

  438