Milieu

Europese meldplicht voor 3 potentiële grondstoffen voor explosieven

Binnen de Europese Unie bestaat er al een meldplicht voor 15 stoffen die gebruikt kunnen worden voor het maken van explosieven. De Unie voegt er 3 nieuwe aan toe: aluminiumpoeder, magnesiumnitraathexahydraat en magnesiumpoeder. Die 3 worden niet verboden, omdat ze ook voor legale toepassingen gebruikt worden, maar ze worden wel toegevoegd aan de lijst van ‘Stoffen - op zichzelf of in mengsels of stoffen - waarvoor verdachte transacties moeten worden gemeld’.
Verdachte stoffen
Het op de markt brengen en het gebruiken van aluminiumpoeder was tot nu niet geregeld op Europees niveau. De lidstaten hebben echter aanwijzingen dat terroristen aluminiumpoeder gebruikt hebben voor het vervaardigen van zelfgemaakte bommen binnen de Unie. Al zeker één lidstaat heeft daarom de toegang tot aluminiumpoeder beperkt voor particulieren. Om geen 28 verschillende maatregelen te hebben, besloot de Europese Commissie om aluminiumpoeder op de lijst te plaatsen van stoffen waarvoor verdachte transacties gemeld moeten worden.
Hetzelfde geldt voor magnesiumpoeder, dat gelijkaardige eigenschappen bezit als aluminiumpoeder.
Op de lijst van de verdachte stoffen staan al verschillende nitraatzouten (kaliumnitraat, calciumnitraat, …), maar magnesiumnitraathexahydraat stond er nog niet bij. Naar verluidt zou die stof buiten de Unie al gebruikt zijn voor het maken van explosieven. Vandaar dat de Unie ook dat nitraatzout op de ‘verdachte lijst’ plaatst.
Verdachte transacties, verdwijningen en diefstal
Iedereen die goede redenen heeft om aan te nemen dat een transactie, of een poging tot transactie, met één van die 3 stoffen, een verdachte transactie is, mag die transactie weigeren en is vanaf nu verplicht om zo snel mogelijk het nationale contactpunt op de hoogte te brengen. Liefst mét informatie over de identiteit van de klant.
Naast verdachte transacties moeten ook verdwijningen en diefstallen van grote hoeveelheden gemeld worden.
Melden kan in ons land door een mail te sturen naar explosiveprecursor@police.belgium.eu. Bellen kan ook – 24 uur op 24 – naar 02-642.63.20.
De volgende elementen kunnen wijzen op een verdachte transactie:
  • als de klant onduidelijk is over het gebruik dat hij wenst te maken van de stof of het mengsel;
  • als hij niet vertrouwd blijkt te zijn met het voorgenomen gebruik of er geen plausibele verklaring voor kan geven;
  • als hij ongebruikelijke hoeveelheden, combinaties of concentraties wenst te kopen;
  • als hij geen identiteits- of verblijfspapieren wil voorleggen; of
  • als hij vraagt om op een ongewone manier te betalen, bijvoorbeeld met grote sommen cash geld.
Meldplicht, maar ook verbod
Europa werkt overigens met een dubbele lijst.
Er zijn enerzijds de 11 stoffen waarvoor verdachte transacties gemeld moeten worden. Zij vormen bijlage II bij de Europese Precursorenverordening. Het zijn de 8 stoffen die nu al ‘verdacht’ waren – hexamine, zwavelzuur, aceton, kaliumnitraat, natriumnitraat, cacliumnitraat, calciumammoniumnitraat en ammoniumnitraat – en vanaf nu ook aluminiumpoeder, magnesiumnitraathexahydraat en magnesiumpoeder.
Daarnaast zijn er ook 7 stoffen die niet aangeboden mogen worden aan particulieren. Die 7 vormen samen bijlage I. Het zijn: waterstofperoxide, nitromethaan, salpeterzuur, kaliumchloraat, kaliumperchloraat, natriumchloraat en natriumperchloraat.
Van toepassing:
  • Europese Unie.
  • Vanaf 1 maart 2017. “Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.”
Bron: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/214 van de Commissie van 30 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toevoeging van aluminiumpoeder aan de in bijlage II opgenomen lijst van precursoren voor explosieven, Pb.L. 9 februari 2017, afl. 34.
Bron: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/215 van de Commissie van 30 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toevoeging van magnesiumnitraathexahydraat aan de in bijlage II opgenomen lijst van precursoren voor explosieven, Pb.L. 9 februari 2017, afl. 34.
Bron: Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/216 van de Commissie van 30 november 2016 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de toevoeging van magnesiumpoeder aan de in bijlage II opgenomen lijst van precursoren voor explosieven, Pb.L. 9 februari 2017, afl. 34.

 

Gepubliceerd op 14-02-2017

  272