Milieu

Exploitant van activiteit met CO2-weglekrisico rapporteert vóór 19 februari aan afdeling Lucht

Eind vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een nieuwe lijst van meer dan 170 economische activiteiten die volgens haar onderhevig zijn aan een significant CO2-weglekrisico. De nieuwe lijst geldt sinds 1 januari 2015 en heeft uiteraard een impact op de emissierechten die de bedrijven kosteloos toegewezen krijgen. Om die impact te kennen, legt de Vlaamse overheid een rapportageplicht op.
Tegen 19 februari
De exploitant van een bkg-installatie die actief is in een bedrijfstak of deeltak die vermeld wordt op de nieuwe Europese lijst van de activiteiten met een significant CO2-weglekrisico, krijgt exact 6 weken de tijd om alle gegevens die nodig zijn voor de berekening van de gratis emissierechten waarop hij recht heeft voor de jaren 2015 tot 2020, over te maken aan de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.
Dat is: tegen 19 februari 2015.
Het ministerieel besluit dat deze rapportageplicht oplegt, herneemt ook de volledige Europese ‘wegleklijst’.
Voor de periode 2015-2020 bestaan er nog geen ramingen, maar volgens cijfers van de afdeling Lucht zou in 2013 en 2014 meer dan 90% van alle industriële emissies onderhevig geweest zijn aan carbon leakage
175 (sub)activiteiten met CO2-weglekrisico
De Europese Commissie heeft vorig jaar niet minder dan 245 bedrijfstakken en 24 deeltakken beoordeeld op een mogelijk CO2-weglekeffect. Daarvan heeft zij uiteindelijk 153 activiteiten en 22 subactiviteiten weerhouden. Exploitanten die zo’n CO2-weglekactiviteit of -subactiviteit uitoefenen, krijgen tot in 2020 al hun emissierechten gratis. In tegenstelling tot hun collega’s uit andere sectoren die eveneens onderworpen zijn aan het Europese systeem van emissiehandel, maar die tot 2020 elk jaar minder gratis rechten krijgen en meer emissierechten moeten aankopen als zij hun CO2-uitstoot niet naar beneden krijgen.
Activiteiten die onderhevig zijn aan een significant CO2-weglekeffect, zijn activiteiten die onderworpen zijn aan zware concurrentie uit niet-Europese landen. Als die activiteiten onderworpen zouden worden aan het Europese systeem van CO2-emissiehandel, is de kans groot dat de exploitant zijn activiteiten zal verplaatsen naar een lageloonland buiten de Europese Unie. Vandaar dat de Europese Commissie bepaalt dat deze activiteiten hun recht op gratis emissierechten behouden.

Ministerieel besluit van 19 december 2014 houdende wijziging van de lijst van bedrijfstakken en deeltakken die worden geacht te zijn blootgesteld aan een significant CO2-weglekrisico, voor de periode 2015-2019 en tot het opleggen van een rapporteringsplicht een bepaalde exploitanten van een BKG-installatie, BS 7 januari 2015.

  • Besluit 2014/746/EU van de Commissie van 27 oktober 2014 tot vaststelling, overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad, van een lijst van bedrijfstakken en deeltakken die geacht worden te zijn blootgesteld aan een significant CO2-weglekrisico, voor de periode 2015-2019, Pb.L. 29 oktober 2014, afl. 308.
  • Besluit van de Vlaamse Regering van 20 april 2012 inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties en de inzet van flexibele mechanismen, BS 10 mei 2012.

Gepubliceerd op 09-01-2015

  152