Milieu

FEBEM ontkent overcapaciteit verbrandingsovens

De verkiezingen naderen en dan stellen niet alleen politieke partijen hun programma’s scherp. Ook sectorverenigingen maken de balans op van voorbije regeringen en presenteren hun prioriteiten voor de volgende. De koepel van privaatrechtelijke milieubedrijven FEBEM toont zich tevreden over het Vlaamse afvalbeleid, dat veel afvalstoffen naar een nieuw leven als grondstof leidt en de rest hoofdzakelijk in energie omzet.

Containerpark - archiefVlaanderen is hierin een Europese koploper met amper 10% restafvalstromen die nog gestort worden. Maar ook die professioneel uitgebate stortplaatsen laten nog energieterugwinning toe met bijvoorbeeld de recuperatie van methaangas. FEBEM wijst er ook op dat meer dan 90% van al dat  afval wordt beheerd door de privaatrechtelijke milieubedrijven. De federatie vertegenwoordigt meer dan 220 milieubedrijven die in België samen meer dan 90% van het afval beheren.

Materialendecreet

Toch roept de vereniging nu de toekomstige Vlaamse regering op om te blijven inzetten op een modern materialenbeleid, waarin ruimte is voor bijkomende investeringen inzake recyclage, afvalverbranding en storten. FEBEM ziet de omvorming van het afval- naar het materialenbeleid als de grote uitdaging van dit moment. Deze Vlaamse regering heeft een nieuw Materialendecreet gerealiseerd dat het Afvaldecreet vervangt. De consensus is groot: zowat alle partijen zijn zich bewust dat afvalstoffen beschouwd moeten worden als mogelijke grondstoffen.

Maar er moet nog veel gebeuren om de Vlaamse industrie meer afvalstoffen te laten gebruiken als grond- of brandstof voor de productie van energie en van andere, nieuwe producten. Onder meer het “Nieuw Industrieel Beleid” van de Vlaamse regering bevat al veel maatregelen om onze eigen producerende ondernemingen de omslag te laten maken naar een duurzaam grondstoffenbeheer.

Verbranding biedt ook kansen

“Als er volop lokale afzetmogelijkheden zijn voor de recyclagematerialen, zal er hoe dan ook meer afval gerecycleerd worden en kan er binnen de verbrandingsmarkt verder geïnvesteerd worden in de meest performante 'state-of-the-art' installaties die een maximale energierecuperatie geven,” zegt Werner Annaert van FEBEM, die ontkent dat er in Vlaanderen teveel afvalverbrandingsinstallaties zijn. “Het inzetten van het gebruik van de warmte van die installaties via warmtenetten is een grote opportuniteit. Er is geen sprake van overcapaciteit van verbrandingsinstallaties. Die is er nooit geweest en zal er ook nooit komen omdat niemand gediend is met installaties die slechts gedeeltelijk gebruikt worden. FEBEM vraagt dan ook aan de volgende regering om de ingeslagen weg verder te bewandelen en extra inspanningen te leveren, om ervoor te zorgen dat het uitsorteren van afval gebeurt omdat er goede regionale afzetmogelijkheden zijn voor die uitgesorteerde materialen, maar ook om aan de top te blijven in Europa voor wat betreft onze verbrandingscapaciteit. Ook de andere voorlopers in Europa zoals Duitsland, Nederland en de Scandinavische landen gaan deze weg op. Onze bedrijven hebben dan wel nood aan een investeringsvriendelijk beleid met consistente regelgeving, een goede handhaving, een gelijk speelveld tussen privaatrechtelijke bedrijven en intercommunales, en samenwerking tussen verschillende industriële sectoren met de focus op innovatie en kennisdeling.”

 

(FEBEM persmededeling 12.3.2014)

Gepubliceerd op 13-03-2014

  114