Fedris erkent COVID-19 als beroepsziekte in de gezondheidszorg

 Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico’s) bevestigt dat personen met COVID-19 die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte.
 
Concreet geeft Fedris deze categorieën van werknemers aan:
  • ambulanciers die betrokken zijn bij het vervoer van COVID-19-patiënten
  • personeel werkzaam in spoeddiensten en diensten voor intensieve zorgen in ziekenhuizen
  • ziekenhuispersoneel werkzaam in de diensten voor longziekten en infectieziekten
  • ziekenhuispersoneel werkzaam in andere diensten waar patiënten met COVID-19 zijn opgenomen
  • personeelsleden die diagnostische en therapeutische handelingen hebben uitgevoerd bij patiënten met COVID-19 in ziekenhuizen
  • personeel werkzaam in andere diensten en verzorgingsinstellingen waar zich een uitbraak van COVID-19 heeft voorgedaan (twee of meer geclusterde gevallen)

Het gaat daarbij over alle mensen die er werkzaam zijn, dus ook in paramedische, logistieke en onderhoudstaken en bij wie de infectie in verband kan staan met hun beroepsactiviteit. De regeling geldt ook voor leerlingen en studenten die stage lopen.

Andere professionele contacten: mogelijke erkenning

Andere gevallen van COVID-19 bij personeelsleden die patiënten behandelen of verzorgen (en die niet onder een van de genoemde categorieën vallen), kunnen voor erkenning in aanmerking komen als de ziekte in verband kan worden gebracht met een gedocumenteerd professioneel contact met een COVID-19-patiënt.

Aanvraag

Wie in aanmerking komt dient een aanvraag tot schadeloosstelling in met zoveel mogelijk informatie over:

  • de aard van de uitgeoefende beroepsactiviteit in de laatste weken voor het optreden van de symptomen
  • de medische evolutie van de aandoening (verslagen van artsen)
  • de laboratoriumuitslagen die de infectie door het SARS-CoV-2-virus aantonen; deze uitslagen zijn absoluut noodzakelijk
  • de duur van de arbeidsongeschiktheid die door de arts werd voorgeschreven

Werknemers uit de privésector en stagiairs kunnen hun aanvraag rechtstreeks bij Fedris indienen. Personeelsleden van provinciale en plaatselijke overheidsdiensten moeten hun aanvraag via hun werkgever indienen.

Let op: ook wie een aanvraag tot schadeloosstelling bij Fedris indient moet nog steeds een aangifte van arbeidsongeschiktheid indienen bij zijn werkgever en zijn ziekenfonds.

Personeelsleden van andere overheden (federale overheid, Gewesten, Gemeenschappen) worden niet door Fedris verzekerd en moeten hun aanvraag bij hun eigen werkgever indienen volgens de voorgeschreven procedure.

Gepubliceerd op 24-03-2020

  109