Milieu

Financiering milieu- en natuurverenigingen: vijfjarenplan indienen tegen 1 juli a.s.

 In haar “Beleidsnota Omgeving 2014-2019” had Vlaams milieuminister Joke Schauvliege al aangekondigd dat zij de financiering van milieu- en natuurverenigingen ging hervormen en daarbij de administratieve lasten zou verminderen. Die belofte heeft nu vorm gekregen. De hervorming gaat in op 1 januari 2017.

Vanaf dan worden deze verenigingen erkend en gesubsidieerd voor een periode van vijf jaar. Schauvliege trekt jaarlijks 4,9 miljoen euro uit voor de structurele subsidiëring van een veertigtal verenigingen. Onafhankelijke commissies met experten zullen de aanvragen adviseren en de werking van de verenigingen opvolgen.
Voorwaarden

Om erkend te worden en financiële ondersteuning te krijgen, moeten de verenigingen tegen 1 juli 2016 een vijfjarenplan indienen bij het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Dat plan omschrift de missie en visie van de vereniging voor de periode 2017-2021, de doelstellingen en beoogde resultaten.

Vernieuwde procedure

Wat verandert er verder aan de faciliteiten en procedure om erkenning en subsidies te krijgen?

  • In het nieuwe erkennings- en subsidiëringsbesluit wordt een onderscheid gemaakt tussen gewestelijke en eerder regionale verenigingen, en tussen thematische of eerder op ledenwerking gerichte verenigingen. Dat is van belang omdat de procedure voor verenigingen die actief zijn op een regionaal niveau, lichter is dan die voor gewestelijke verenigingen.
  • Alles kan voortaan elektronisch verlopen.
  • Erkennings- en adviescommissies zullen advies geven over de ingezonden aanvragen. Begeleidingscommissies zullen nadien de werking van erkende verenigingen evalueren en waar nodig dwingende aanbevelingen formuleren. De administratie heeft in deze commissies een eerder ondersteunende functie, maar kan ook sancties treffen indien nodig.
  • De verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van de lokale verenigingen ligt voortaan bij de gewestelijke ledenverenigingen (i.c. Natuurpunt en Vogelbescherming Vlaanderen) en de gewestelijke koepelvereniging (BBL). Die ondersteuning maakt daarom integraal deel uit van de taakstelling van die verenigingen.
 
Naast deze vernieuwde regeling blijven ook de ongeveer 25 miljoen euro natuursubsidies voor projecten, aankopen en onderhoud bestaan, zo verzekert de minister nog.

Alle informatie is te vinden op de website van LNE

Vaste subsidiepot voor milieu- en natuurverenigingen (senTRAL)

Gepubliceerd op 10-03-2016

  98