Geen omgevingsvergunning voor noodinstallaties tijdens Coronacrisis?

Het Vlaams Parlement stelt voor om de vergunnings- en meldingsverplichtingen uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het milieubeleidsdecreet (DABM) gedurende 4 tot 8 maanden te laten vallen voor constructies die de capaciteit van de ziekenhuizen, verzorgingsinstellingen en onderzoekscentra verhogen of verbeteren, en voor constructies die bestemd zijn voor het aanmaken van geneesmiddelen of medisch materiaal. En dit zodra de Vlaamse regering de 'civiele noodsituatie' uitroept. Vertegenwoordigers van de drie meerderheidspartijen hebben daarover een voorstel van decreet ingediend, dat gebaseerd is op het huidige regime voor de tijdelijke constructies.

Als de Vlaamse regering vaststelt dat er sprake is van een civiele noodsituatie op het vlak van de  volksgezondheid en zij de startdatum en de duur van die noodsituatie vastlegt, is er volgens het voorstel géén omgevingsvergunning of omgevingsmelding meer nodig voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen (art. 4.2.1-4.2.2 VCRO) of het exploiteren van een ingedeelde inrichting of activiteit van eerste, tweede of derde klasse (art. 5.2.1 DABM) onder de volgende voorwaarden:

  • De maatregel geldt alleen voor 'constructies, functiewijzigingen en exploitaties die tot doel hebben geneesmiddelen en medisch materiaal te maken, of de ziekenhuiscapaciteit en de capaciteit van andere zorgvoorzieningen, verzorgingsinrichtingen of onderzoeksinstellingen te verhogen of te verbeteren om de gevolgen van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid te voorkomen of op te vangen'.
  • De afwijking geldt voor ten hoogste 120 opeenvolgende dagen. De Vlaamse regering kan die termijn één keer verlengen voor maximum 120 dagen als het parlement daarmee akkoord gaat.
  • De exploitant leeft de algemene en sectorale milieuvoorwaarden en verplichtingen na.

Ziekenhuizen, zorgvoorzieningen, farmabedrijven en medische researchcentra ('instanties') die gebruik willen maken van deze afwijking, brengen de betrokken gemeente én de Vlaamse regering vooraf op de hoogte met een brief of mail. Zij plakken het bericht ter plaatse aan. Het Departement Omgeving en de gemeente zullen het ook publiceren op hun website.

Om zo snel mogelijk te kunnen ageren, bepaalt het voorstel dat de definitieve tekst van het decreet in werking zal treden 'op de dag van de bekrachtiging ervan door de Vlaamse regering'.

Het begrip 'civiele noodsituatie' komt overigens uit de Europese project-mer-richtlijn. Die zegt dat de regels op de milieueffectbeoordeling niet van toepassing zijn op projecten die een respons zijn op 'civiele noodsituaties' (art. 1, 3 project-mer-richtlijn). Het huidige voorstel eist wel dat de Vlaamse regering die noodsituatie bekend maakt via het Belgisch Staatsblad.

Gepubliceerd op 18-03-2020

  57