Milieu

Gewijzigde Seveso-meldplicht aan EU heeft ook impact op bedrijven

De Europese Unie heeft voor de tweede keer correcties doorgevoerd op haar richtlijn over de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn (Seveso 3-richtlijn). Dit keer gaat het om de meldplicht aan de Europese Commissie. Een verplichting voor de lidstaten, maar met uiteraard ook een impact op de betrokken bedrijven.
"En" wordt vanaf nu "of’", en dat maakt een groot verschil…
Vóór…
Bijlage VI bij de Seveso 3-richtlijn zegt wanneer een ongeval een zwaar ongeval is dat de EU-lidstaten moeten melden aan de Europese Commissie. De meldplicht geldt met name voor elk zwaar ongeval:
  • dat onder punt 1 valt; én
  • dat ten minste één van de in de onderstaande punten 2, 3, 4 en 5 omschreven gevolgen heeft.
Er moet met andere woorden aan 2 voorwaarden voldaan zijn voor de meldplicht: aan de omschrijving van een zwaar ongeval uit puntje 1 én aan minstens één van de andere voorwaarden.
Nu
De wijziging maakt daar nu "of" van. Dat betekent dat een ongeval gemeld moet worden zodra het gekwalificeerd kan worden als een zwaar ongeval, overeenkomstig puntje 1; zelfs als het niet aan één van de andere voorwaarden voldoet.
En dat een ongeval ook gemeld moet worden als het aan één van de voorwaarden van de puntjes 2 t.e.m. 5 voldoet; ook als het in principe geen zwaar ongeval is volgens puntje 1.
Het is al de tweede keer dat Europa correcties moet doorvoeren in de Nederlandse tekst van de Seveso 3-richtlijn. De Engelse en Franse versies waren correct.
De puntjes op de ‘i’
Een zwaar ongeval dat onder puntje 1 valt, is: elke brand, explosie of emissie van gevaarlijke stoffen waarbij een hoeveelheid is betrokken van ten minste 5% van de drempelwaarden die vermeld worden in kolom 3 van de delen 1 en 2 van bijlage I bij de Seveso-richtlijn.
De puntjes 2 tot en met 5 beschrijven meer in concreto de schade aan personen en goederen (puntje 2), de onmiddellijke schade aan het milieu (puntje 3), de materiële schade (puntje 4) en de grensoverschrijdende schade (puntje 5).
Ook ongevallen of "bijna-ongevallen" die niet aan die criteria voldoen, maar die volgens de lidstaten toch bijzondere technische aspecten vertonen voor de preventie van zware ongevallen en voor de beperking van de gevolgen ervan, moeten aan de Commissie gemeld worden.
Van toepassing:
  • Europese Economische Ruimte.
  • Vanaf 1 juni 2015 (art. 31 en 32).
Bron: Rectificatie van Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, houdende wijziging en vervolgens intrekking van Richtlijn 96/82/EG van de Raad, Pb.L. 22 december 2017, afl. 343.

Gepubliceerd op 15-01-2018

  216