Milieu

Herijking en technische controle van koudwatermeters in nieuw KB

Koudwatermeters die in de handel worden gebracht of in gebruik worden genomen, moeten blijvend voldoen aan minimale eisen voor wat betreft de nauwkeurigheid van hun meettaak. Ze zijn onderworpen aan de herijk en aan een technische controle. Een nieuw KB omschrijft hoe dat in zijn werk gaat.
Toepassingsgebied
Het KB van 25 maart 2016 is van toepassing op de koudwatermeters voor proper water die gebruikt worden voor het uitvoeren van metingen in het economisch verkeer en voor het uitvoeren van meettaken. Ze meten continu het volume van het doorstromend water.
Dat gebeurt uit overwegingen van:
 • openbaar belang;
 • volksgezondheid;
 • openbare veiligheid;
 • openbare orde;
 • milieubescherming;
 • heffing van belastingen en andere heffingen; en
 • eerlijke handel.
Water wordt ‘koud’ genoemd als zijn temperatuur ligt tussen 0° C en 30° C inclusief.
Water wordt ‘proper’ genoemd als het enkel additionele vaste elementen (deeltjes) of opgeloste elementen bevat, die de goede werking van de mechanische volumesensor of van de debietsensor van een watermeter niet beïnvloeden. Deze elementen mogen evenmin een invloed hebben op het debietbereik of op de meetfout van de meter, en ze mogen evenmin de meter blokkeren of beschadigen.
Voor de meters die in gebruik zijn genomen op grond van het oude KB van 18 februari 1977, wordt de term ‘permanent debiet’ gelezen als ‘nominaal meetvermogen’ en wordt de bijhorende waarde in m®/u gedeeld door een factor 1,6.
Herijk en technische controle
De koudwatermeters zijn onderworpen aan de herijk en de technische controle. Om de aanvaardingsmerken bij de herijk en de technische controle te ontvangen, voldoen de meters aan de voorschriften die opgenomen zijn in het reglement betreffende de herijk van de koudwatermeters.
De herijk en de technische controle verlopen volgens het nieuwe KB als volgt:
 • De herijk gebeurt om de 16 jaar voor de meters met een permanent debiet gelijk aan of kleiner dan 16 m3/u, en om de 8 jaar voor de meters met een permanent debiet groter dan 16 m3/u.
 • De aanvraag voor de herijk wordt door de eigenaar, de gebruiker of de hersteller van de meter ingediend. De proeven worden uitgevoerd door erkende keuringsinstellingen.
 • Tot 31 december 2017 kan de Metrologische Dienst een voorlopige erkenning afleveren aan kandidaten die een erkenningsvraag hebben ingediend en waarvan het accreditatiedossier nog lopende is.
 • De keuringsinstellingen brengen de (uitgestelde) aanvaardingsmerken, de afkeuringmerken en de verzegelingsmerken aan.
 • Het aanvaardingsmerk bij herijk draagt de letter W in de nabijheid van de zeshoek en wordt geleverd door de Metrologische Dienst. De prijs bedraagt 1 euro, 5 euro, of 20 euro en is afhankelijk van het permanent debiet van de meter, en wordt vermeld op het aanvaardingsmerk.
 • Een aanvaardingsmerk in de vorm van een plaatje uit metaal of kunststof is mogelijk als een zelfklevend vignet niet mogelijk is.
 • De meters van een lot dat onderworpen werd aan een statistische technische controle (voorschriften in bijlage) zijn vrijgesteld van herijk. Het ijkloon bedraagt 0,25 euro per meter. Bij afkeuring is geen ijkloon verschuldigd.
 • Meters waarvan de ijk- of zegelmerken weggenomen, vernietigd, verdwenen of beschadigd zijn, worden onderworpen aan de herijk na herstelling vooraleer ze terug in gebruik te nemen.
 • Iedere individuele meter kan onderworpen worden aan een technische controle door de Metrologische Dienst, op eigen initiatief van de dienst of op aanvraag. Voor een controle op aanvraag bedraagt het ijkloon 60 euro, 80 euro of 160 euro, afhankelijk van het permanent debiet. Wordt de uitrusting van de staat gebruikt, dan wordt het ijkloon verdrievoudigd.
 • De kosten voor proeven van de technische controle op aanvraag, in een ander proefstation dan dat van de Metrologische Dienst, zijn ten laste van de aanvrager.
 • De proeven door de Metrologische Dienst worden uitgevoerd volgens dezelfde voorschriften, maar de maximaal toelaatbare fouten worden wel verdubbeld.
In werking
Het KB van 25 maart 2016 treedt in werking op 7 april 2016. Dat is de dag van publicatie.
Niet-geijkte meters waarvan de werking niet berust op een rechtstreeks mechanisch proces en waarvoor geen gebruiksvergunning werd afgeleverd, mogen in bedrijf gehouden worden tot uiterlijk 1 december 2019. Maar de eigenaars of gebruikers moeten deze meters wel voor 31 december 2016 aanmelden bij de Metrologische Dienst.
Onder meters waarvan de werking niet berust op een rechtstreeks mechanisch proces wordt verstaan de meters waarbij geen gebruik wordt gemaakt van meetkamers met beweegbare wanden of van het effect van de snelheid van het water op de draaiing van een beweegbaar orgaan (turbine, schroef ...).

Koninklijk besluit van 25 maart 2016 betreffende de opvolging in bedrijf van de koudwatermeters, BS 7 april 2016

Gepubliceerd op 11-04-2016

  321