Hoeveel PV's schreef Milieu-inspectie uit in 2017?

Het antwoord op deze vraag vind je in het Milieuhandhavingsrapport 2017  van de afdeling Handhaving. Ook nog andere gegevens over monsternames en metingen, Seveso-controles en veel meer. Hieronder brengen we enkele van de cijfers die erin zijn opgenomen.

Aantal inspectiesAantal monsternames en metingenIn 2017 nam de afdeling Handhaving 1.495 monsters van het bedrijfsafvalwater bij 713 bedrijven. Bij 104 controles werd er PV opgemaakt voor overschrijding van de lozingsnormen.

Een aantal evoluties: 
  • Heel wat bedrijven investeren in waterbesparende maatregelen en een verfijning van het waterzuiveringsproces. 
  • Door het verlagen van de rapportagegrens van kobalt van 10μg/l naar 0,06 μg/l stellen de toezichthouders meer overschrijdingen vast van het indelingscriterium gevaarlijke stoffen voor bedrijfsafvalwater. Als alle resultaten op een rij worden gezet, valt op dat 45% van de analyseresultaten zich bevinden tussen 0,06 μg/l en 10 μg/l. Heel wat bedrijven moeten nagaan of het afvalwater verder kan gezuiverd worden of de verontreiniging aan de bron kan worden aangepakt. 
  • Het gebruik van FeCl3 in de waterzuivering kan een bron zijn voor een verhoogde concentratie van een aantal metalen in het geloosde afvalwater. Dit is o.a. het geval voor Co en V. 
  • Het vergunde debiet bij bedrijven, die voornamelijk verontreinigd hemelwater lozen, stijgt omwille van een andere benadering bij de berekening ervan door de vergunningverlenende overheid.
Een andere vorm van controle bestaat erin onze eigen analysegegevens te vergelijken met de resultaten van de zelfcontrole uitgevoerd door de bedrijven, waarbij eveneens aandacht is voor de kwaliteit, volledigheid en correctheid ervan. In 2017 controleerde de afdeling Handhaving bij 74 bedrijven de zelfcontrolegegevens. Bij 2 bedrijven werd PV opgemaakt, 36 bedrijven kregen een aanmaning en 12 bedrijven kregen een raadgeving.

Voor meer informatie over monsternames en metingen: zie het Milieuhandhavingsrapport 2017.

Aantal PV's

Een aanvankelijk proces-verbaal wordt opgesteld na de vaststelling van een milieumisdrijf en wordt verstuurd naar de procureur des Konings. In één proces-verbaal kunnen verschillende overtredingen worden opgenomen.

 

Naast de aanvankelijke processen-verbaal worden ook heel wat navolgende processen-verbaal opgesteld. Daarmee worden aanvullende inlichtingen over een aanvankelijk proces-verbaal aan de procureur des Konings bezorgd.Aantal raadgevingen en aanmaningen Aantal Seveso-controles

Bij de uitvoering van het seveso-inspectieprogramma lag in 2017 de focus op de wijze waarop de sevesobedrijven hun veiligheidsbeheersysteem uitwerken en implementeren en op incidenten- en ongevallenonderzoek.

 

Gepubliceerd op 22-08-2018

  264