Milieu

Hoog tijd om werk te maken van transitie naar ISO 14001:2015! Deadline nadert...

De overgangsperiode van drie jaar voor de transitie van ISO 14001:2015 gaat het laatste jaar in. Vanaf 15 maart 2018 moeten alle ISO 14001-audits worden uitgevoerd volgens de nieuwe versie ISO 14001:2015. Wat verandert er in de nieuwe ISO 14001 ten opzichte van de vorige versie?

De nieuwe ISO 14001:2015 legt meer de nadruk op de betrokkenheid van het topmanagement. Meer nog dan in de oude norm, is in de norm ISO 14001:2015 de hoogste directie verantwoordelijk voor de goede werking van het milieumanagementsysteem. De directie dient sterker dan voorheen betrokken te zijn bij de implementatie van het milieumanagementsysteem in al de processen van de organisatie. Daarbij dienen het milieubeleid en de milieudoelstellingen in overeenstemming te zijn met het algemene strategisch beleid van de organisatie.

ISO 14001:2015 introduceert risicogestuurd denken. Deze risico’s en kansen op milieugebied dienen te worden bepaald op operationeel niveau in de milieuaspectenanalyse, maar ook op organisatorisch niveau. De context en het voldoen aan de noden en verwachtingen van de verschillende belanghebbenden partijen, geven zowel risico’s als kansen op organisatorisch niveau. Zowel de risicobenadering op organisatorisch niveau als de contextanalyse en het bepalen van de noden en verwachtingen van de verschillende betrokken partijen, is nieuw in de milieumanagementsysteemnorm.

Zowel de milieuaspectenanalyse als de eigenlijke productie van goederen of de levering van diensten, dient rekening te houden met de levenscyclusbenadering. Deze levenscyclusbenadering is geen levenscyclusanalyse. De organisatie dient in de gehele keten invloed uit te oefenen op het milieu. Denk maar aan de winning van natuurlijk grondstoffen, transport, verpakking, gebruik tot en met end-of-waste. Waar beïnvloedbaar en waar beheersbaar, dient de organisatie deze invloed en deze beheersing in de keten te gebruiken om de negatieve milieueffecten te verminderen.

Andere wijzigingen zijn de nadruk op bewustzijn en competenties, de interne en externe communicatie met de belanghebbenden, het wegvallen van verplichte procedures en registraties (deze zijn vervangen door gedocumenteerde informatie) en de nadruk op kennis- en veranderingsmanagement.

Belangrijkste wijzigingen in ISO 14001:2015

Lees meer over ISO 14001 op senTRAL. 

Gepubliceerd op 08-01-2018

Jan Dillen
Auditor @ Vincotte / VCA-coördinator / Auteur senTRAL
  325