Intergewestelijk samenwerkingsakkoord over preventie en beheer van verpakkingsafval treedt in werking op 3 september 2020

De drie gewesten hebben op 5 maart 2020 een nieuw samenwerkingsakkoord gesloten over preventie en beheer van verpakkingsafval. Bedoeling was om technische oplossingen aan te reiken voor de toepassingsproblemen die werden aangetroffen in het kader van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 over datzelfde onderwerp. Het Brussels gewest is het laatste gewest dat instemt met het nieuwe akkoord. Bijgevolg kan het op 3 september 2020 in werking treden.
Het akkoord van 5 maart 2020 vult de oorspronkelijke tekst aan door een gedeeltelijke omzetting van de Europese richtlijnen 2018/851 betreffende de afvalstoffen en 2018/852 betreffende verpakking en verpakkingsafval, die allebei op 30 mei 2018 werden goedgekeurd. Het akkoord brengt verduidelijkingen en verbeteringen aan op een aantal punten, met name in enkele definities (hergebruik, herbruikbare verpakking) en over de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid onder meer in het kader van de ontwikkeling van de elektronische handel. Zo verduidelijkt het akkoord in dat kader de definitie van verpakkingsverantwoordelijke om gelijke behandeling te garanderen en eventuele marktverstoringen te vermijden.
Verder worden een aantal recyclagedoelstellingen per materiaal verhoogd en worden meer ambitieuze aanvullende doelstellingen geformuleerd, onder meer voor selectieve inzameling en recyclage van plastic verpakkingen. Deze bepalingen gaan verder dan de minimumeisen van de Europese Unie. Ze zijn gebaseerd op de recylageniveaus die nu al in België worden gehaald en op het belang om schaarse en waardevolle grondstoffen die in verpakkingen verwerkt zijn zo veel mogelijk in een gesloten systeem te behouden, door ze in te zamelen en te recycleren.
Het akkoord verankert ook de vrijwillige verbintenissen die bedrijven zijn aangegaan, in een perspectief van innovatie en verdere ontwikkeling van selectieve inzameling, sortering en verwerking. Ook vervolledigt de tekst de financiële responsabilisering van de bedrijven in het kader van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.
Het akkoord wordt samen met de laatste instemmingsakte van toepassing.
De Brusselse instemming (en dus het akkoord zelf) treden op 3 september 2020 in werking.

2 JULI 2020. — Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 maart 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, BS 15 juli 2020 (Waalse instemming)

17 JULI 2020. - Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 maart 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval, BS 3 augustus 2020 (Vlaamse instemming)

Samenwerkingsakkoord van 4 november 2008, BS, 29 december 2008


Auteur: Benoît Lysy

Gepubliceerd op 25-08-2020

  50