Milieu

Jaarlijkse inventaris van broeikasgassen in België

 Op 15 maart heeft België zijn "Nationale inventaris voor broeikasgasemissies” (Inventaris 2017, periode 1990-2015) aan de Europese Commissie bezorgd, zoals voorgeschreven door verordening (EU) 525/2013.
 

Deze inventaris vertegenwoordigt het jaarlijks rapport over de Belgische uitstoot van broeikasgassen, en schetst de evolutie van deze uitstoot in België voor de periode 1990-2015.

Het document bevat

De gegevens van de inventaris laten ook toe de uitstoot in de non-ETS-sector beter te volgen.

Belgische mix

De nationale inventaris werd samengesteld op basis van de drie gewestelijke emissie-inventarissen die worden voorbereid in de Werkgroep Emissies van het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid. De federale administratie levert de nationale statistieken op energievlak. De instanties verantwoordelijk voor de inventarissen zijn:

  • de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) van het Vlaamse Gewest
  • Leefmilieu Brussel van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • het Agence wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) van het Waalse Gewest
  • de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) zorgt voor de compilatie van de nationale inventaris van broeikasgassen op basis van de inventarissen van de gewesten

De jaarlijkse inventaris van de broeikasgasemissies wordt goedgekeurd door de Nationale Klimaatcommissie, die de politieke verantwoordelijken van de federale Staat en van de Gewesten bij elkaar brengt.

Vergelijkbare waarden

De totale uitstoot van broeikasgassen wordt uitgedrukt in absolute waarden (kiloton CO2) en in CO2-equivalenten (kiloton CO2-equivalenten). Er is gebruik gemaakt van de waarden van het potentieel opwarmingseffect (“Global Warming Potential”) van de verschillende gassen, die gebaseerd zijn op de effecten van de broeikasgassen in 100 jaar tijd vergeleken met het effect van een gelijkaardige hoeveelheid CO2. Dit laat toe om de emissies van de verschillende broeikasgassen uit te drukken in dezelfde eenheden, en zo rekening te houden met hun relatieve bijdrage tot de totale emissies.

Het rapport zelf, maar ook alle bijhorende tabellen zijn beschikbaar op de site van de Nationale Klimaatcommissie

Gepubliceerd op 23-03-2017

  270