Milieu

Ken je de 9 CLP-pictogrammen nog?

Gevaarlijke producten herken je aan het CLP-gevarenpictogram op het etiket. Maar weet je nog wat de pictogrammen betekenen? We zetten ze even op een rij. We voegen er telkens aan toe wat de mogelijke gevaren zijn, waar deze producten voorkomen in de indelingslijst van VLAREM I en welke verplichtingen VLAREM II specifiek oplegt voor deze producten. Vanzelfsprekend moeten hier de algemene verplichtingen in VLAREM II naar opslag worden aan toegevoegd.

Ontplofbaar (GHS01)

 
Symbool: ontploffende bom
Mogelijke gevaren: materieel (explosieven, zelfontledende stoffen en organische peroxiden die bij verhitting kunnen ontploffen)
Vlarem-rubrieken:
17.1.2.1 Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (indelingsplichtig vanaf 300 l)
17.1.2.2 Opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs (steeds indelingsplichtig)
17.3.1 Ontploffingsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (indelingsplichtig vanaf 10 kg)
Specifieke verplichtingen volgens VLAREM II voor GHS01
houder voorzien van bijvoorbeeld aarding om gevaarlijke elektrostatische ladingen te voorkomen.

Ontvlambaar (GHS02)

Symbool: vlam
Mogelijke gevaren: materieel (brandbare gassen/aërosolen/vloeistoffen en vaste stoffen: zelfverhittende stoffen en mengsels, pyrofore vloeistoffen en vaste stoffen die vlam kunnen vatten wanneer ze in contact komen met lucht, stoffen en mengsels die in contact met water brandbare gassen uitstoten, zelfontledende stoffen of organische peroxiden die bij verhitting kunnen leiden tot brand)
Vlarem-rubrieken:
17.1.2.1 Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (indelingsplichtig vanaf 300 l)
17.1.2.2 Opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs (steeds indelingsplichtig)
17.3.2: Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (indelingsplichtig naargelang gevarencategorie vanaf 50 kg of 100 kg)
Specifieke verplichtingen volgens Vlarem II voor GHS02:
  •  aerosolen: vermijden dat ze overmatig opwarmen (niet te dicht plaatsen bij verwarmingstoestellen!), vanaf totale netto inhoud gt;3000 l verspreiden van projectielen bij brand vermijden en voldoende afscheiden (gaas, brandcompartiment,brandblussysteem)
  •  gevaarlijke gassen en vaste stoffen en vloeistoffen: maatregelen tegen elektrostatische ladingen (aarding);
  •  gevaarlijke gassen: vuur maken verboden (pictogram!) en vonken vermijden, rookverbod (pictogram!), geen opslag van brandbare stoffen
  • vaste stoffen en vloeistoffen, groep 1: opletten bij aftappen in verplaatsbare recipiënten (in open lucht of goed geventileerd lokaal met vloeistofdichte vloer), geen nadelige inwerking van zonnestraling, voldoende bescherming tegen brand (art. 52 van ARAB), voldoende ventilatie

Oxiderend (GHS03)

Symbool: vlam boven cirkel
Mogelijke gevaren: materieel (oxiderend). Kan brand en ontploffing veroorzaken of intensiveren.
Vlarem-rubrieken:
17.1.2.1 Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (indelingsplichtig vanaf 300 l)
17.1.2.2 Opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs (steeds indelingsplichtig)
17.3.3 Oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (indelingsplichtig vanaf 200 kg in industriegebied)

Gassen onder druk (GHS04)

Symbool: gasfles
Vlarem-rubrieken: slechts in combinatie met ander GHS-pictogram
Mogelijke gevaren: materieel (gas onder druk kan ontploffen bij verhitting, gekoeld gas kan brandwonden of letsel door extreme kou veroorzaken, opgeloste gassen)

Corrosief (GHS05)

Symbool: corrosie
Mogelijke gevaren: voor de gezondheid (bijtend, kan ernstige brandwonden en oogletsel) en ook
bijtend voor metalen
Vlarem-rubrieken:
17.1.2.1 Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (indelingsplichtig vanaf 300 l)
17.1.2.2 Opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs (steeds indelingsplichtig)
17.3.4 Bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (indelingsplichtig vanaf 200 kg in industriegebied)
Specifieke verplichtingen volgens VLAREM II voor GHS05:
vaste stoffen en vloeistoffen: luchtverontreiniging bij opslag/behandeling tot minimum te beperken (indien van toepassing)

Acuut toxisch/giftig (GHS06)

Symbool: doodshoofd met gekruiste beenderen
Mogelijke gevaren: voor de gezondheid (acuut giftig bij contact met de huid, inademen of inslikken
kan dodelijk zijn)
Vlarem-rubrieken:
17.1.2.1 Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (indelingsplichtig vanaf 300 l)
17.1.2.2 Opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs (steeds indelingsplichtig)
17.3.5: Giftige vloeistoffen en vaste stoffen (indelingsplichtig vanaf 10 kg in industriegebied)
Specifieke verplichtingen volgens VLAREM II voor GHS06:
gevaarlijke gassen: verboden vuur te maken (pictogram!) en vonken vermijden, rookverbod (pictogram!), geen opslag van brandbare stoffen op

Aandachtspunt: bescherming tegen brand bij opslag van gassen!

Schadelijk (GHS07)

Symbool: uitroepteken
Mogelijke gevaren: voor de gezondheid (acuut giftig, veroorzaakt overgevoeligheid van de huid en huid- en oogirritatie, irriterend voor de luchtwegen, verdovend, veroorzaakt slaperigheid of duizeligheid) en gevaar voor de ozonlaag
Vlarem-rubrieken:
17.1.2.1 Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (indelingsplichtig vanaf 300 l)
17.1.2.2 Opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs (steeds indelingsplichtig)
17.3.6: Schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (indelingsplichtig vanaf 200 kg in industriegebied)

Op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08)


 
Symbool: gezondheidsgevaar
Mogelijke gevaren: voor de gezondheid (kankerverwekkend, beïnvloedt vruchtbaarheid en het
ongeboren kind, veroorzaakt verandering in erfelijk materiaal, is een inhalatie-allergeen, kan bij inademing allergie, astma of ademhalingsproblemen veroorzaken, is giftig voor bepaalde organen
Inhaleringsgevaar, kan dodelijk of schadelijk zijn als u het inslikt of als het in de luchtwegen terechtkomt)
Vlarem-rubrieken:
17.1.2.1 Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (indelingsplichtig vanaf 300 l)
17.1.2.2 Opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs (steeds indelingsplichtig)
17.3.7 Op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (indelingsplichtig vanaf 100 kg in industriegebied)
Specifieke verplichtingen volgens VLAREM II voor GHS08
vaste stoffen en vloeistoffen: bovengrondse houder > 1.000 m3 met VOS: jaarlijkse controle van houder op lekken met behulp van IR-camera

Aandachtspunt: vermijden van VOS-uitstoot in lucht door lekverliezen 

Gevaar voor het aquatisch milieu (GHS09)

Symbool: milieu
Mogelijke gevaren: voor aquatisch milieu (vergiftigt het water en alles wat in het water leeft), acuut of op lange termijn (chronisch) 
Vlarem-rubrieken:
17.1.2.1 Opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (indelingsplichtig vanaf 300 l)
17.1.2.2 Opslag van gevaarlijke gassen in vaste reservoirs (steeds indelingsplichtig)
17.3.8 Voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (indelingsplichtig vanaf 100 kg)
Aandachtspunt: vermijden dat deze stoffen in het water terechtkomen

 Zie ook op senTRAL:

Gepubliceerd op 21-11-2016

  976