Milieu

LNE consulteert over de wijzigingen in de erkenning als MER-deskundige

 In 2014 werd een wijziging van de Europese richtlijn goedgekeurd met betrekking tot project-milieueffectrapportage. Richtlijn 2014/52/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 (tot wijziging van Richtlijn 2011/92/EU) betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten, legt een aantal andere accenten voor wat betreft de disciplines en milieuthema’s die in het MER moeten worden uitgewerkt.
 

Naar aanleiding daarvan werd de erkenning als MER-deskundige in het VLAREL geëvalueerd. Daarbij bleek dat vooral de uitbreiding van de discipline ‘Fauna en flora’ naar ‘Biodiversiteit’ in de richtlijn een rechtstreekse impact heeft op het huidige erkenningensysteem. Bovendien wees de praktijk uit dat een aantal optimalisaties mogelijk waren met betrekking tot :

  • de discipline ‘Mens’
  • deeldomeinen toxicologie en psychosomatische aspecten
  • de discipline ‘Licht, Warmte en Elektromagnetische golven’
  • de discipline ‘Klimaat’
Om die redenen zullen bij de implementatie van de richtlijn in de Vlaamse regelgeving een aantal wijzigingen doorgevoerd worden met betrekking tot de disciplines en deeldomeinen binnen het systeem van de erkenning als MER-deskundige.
Consultatie

Het Departement LNE organiseert hieromtrent een publieke consultatie, die loopt van 26 augustus 2016 tot 9 september 2016 via de website van de afdeling Milieuvergunningen en de website van de dienst MER. Opmerkingen zijn mogelijk tot 9 september a.s. U kunt uw commentaar indienen via erkenningen@lne.vlaanderen.be of mer@vlaanderen.be.

Gepubliceerd op 29-08-2016

  227